Art. 29. - [Poświadczenie bezpieczeństwa] - Ochrona informacji niejawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.632 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 kwietnia 2024 r.
Art.  29.  [Poświadczenie bezpieczeństwa]
1. 
Po zakończeniu postępowania sprawdzającego z wynikiem pozytywnym organ prowadzący postępowanie wydaje poświadczenie bezpieczeństwa i przekazuje osobie sprawdzanej, zawiadamiając o tym wnioskodawcę.
2. 
Poświadczenie bezpieczeństwa powinno zawierać:
1)
numer poświadczenia;
2)
podstawę prawną;
3)
wskazanie wnioskodawcy postępowania sprawdzającego;
4)
określenie organu, który przeprowadził postępowanie sprawdzające;
5)
datę i miejsce wystawienia;
6)
imię, nazwisko i datę urodzenia osoby sprawdzanej;
7)
określenie rodzaju przeprowadzonego postępowania sprawdzającego ze wskazaniem klauzuli tajności informacji niejawnych, do których osoba sprawdzana może mieć dostęp;
8)
stwierdzenie, że osoba sprawdzana daje rękojmię zachowania tajemnicy;
9)
termin ważności;
10)
imienną pieczęć i podpis upoważnionego funkcjonariusza ABW albo funkcjonariusza lub żołnierza SKW, albo pełnomocnika ochrony, który przeprowadził postępowanie sprawdzające.
3. 
Poświadczenie bezpieczeństwa wydaje się na okres:
1)
10 lat - w przypadku dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne";
2)
7 lat - w przypadku dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "tajne";
3)
5 lat - w przypadku dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "ściśle tajne".
4. 
Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o wyższej klauzuli tajności uprawnia do dostępu do informacji niejawnych o niższej klauzuli tajności, odpowiednio przez okresy, o których mowa w ust. 3, także w odniesieniu do poświadczeń bezpieczeństwa organizacji międzynarodowych.
5. 
Poświadczenia bezpieczeństwa wydane w wyniku przeprowadzenia postępowań sprawdzających, o których mowa w art. 23 ust. 5, zachowują ważność wyłącznie w okresie pracy lub służby w organie, który przeprowadził postępowanie sprawdzające.
6. 
Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzory:
1)
poświadczenia bezpieczeństwa;
2)
poświadczeń bezpieczeństwa organizacji międzynarodowych.
7. 
W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 6, Prezes Rady Ministrów uwzględni we wzorach poświadczeń bezpieczeństwa dane określone w ust. 2 oraz zapewni zróżnicowanie wzorów poświadczeń bezpieczeństwa wydawanych przez ABW, SKW, służby i instytucje określone w art. 23 ust. 5 oraz pełnomocników ochrony.