Art. 10. - [Zadania ABW i SKW w zakresie nadzoru funkcjonowania systemu ochrony informacji niejawnych] - Ochrona informacji niejawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.632 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 kwietnia 2024 r.
Art.  10.  [Zadania ABW i SKW w zakresie nadzoru funkcjonowania systemu ochrony informacji niejawnych]
1. 
ABW i SKW, nadzorując funkcjonowanie systemu ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych pozostających w ich właściwości określonej w ust. 2 i 3:
1)
prowadzą kontrolę ochrony informacji niejawnych i przestrzegania przepisów obowiązujących w tym zakresie;
2)
realizują zadania w zakresie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych;
3)
prowadzą postępowania sprawdzające, kontrolne postępowania sprawdzające oraz postępowania bezpieczeństwa przemysłowego;
4)
zapewniają ochronę informacji niejawnych wymienianych między Rzecząpospolitą Polską a innymi państwami lub organizacjami międzynarodowymi;
5)
prowadzą doradztwo i szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.
2. 
SKW realizuje zadania w odniesieniu do:
1)
Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych;
2)
ataszatów obrony w placówkach zagranicznych;
3)
żołnierzy w służbie czynnej wyznaczonych na stanowiska służbowe w innych jednostkach organizacyjnych niż wymienione w pkt 1 i 2.
3. 
ABW realizuje zadania w odniesieniu do jednostek organizacyjnych i osób podlegających ustawie, niewymienionych w ust. 2.