Art. 1. - [Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy] - Ochrona informacji niejawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.756 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 sierpnia 2023 r.
Art.  1.  [Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy]
1. 
Ustawa określa zasady ochrony informacji, których nieuprawnione ujawnienie spowodowałoby lub mogłoby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej albo byłoby z punktu widzenia jej interesów niekorzystne, także w trakcie ich opracowywania oraz niezależnie od formy i sposobu ich wyrażania, zwanych dalej "informacjami niejawnymi", to jest zasady:
1)
klasyfikowania informacji niejawnych;
2)
organizowania ochrony informacji niejawnych;
3)
przetwarzania informacji niejawnych;
4)
postępowania sprawdzającego prowadzonego w celu ustalenia, czy osoba nim objęta daje rękojmię zachowania tajemnicy, zwanego dalej odpowiednio "postępowaniem sprawdzającym" lub "kontrolnym postępowaniem sprawdzającym";
5)
postępowania prowadzonego w celu ustalenia, czy przedsiębiorca nim objęty zapewnia warunki do ochrony informacji niejawnych, zwanego dalej "postępowaniem bezpieczeństwa przemysłowego";
6)
organizacji kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych;
7)
ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych;
8)
stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w odniesieniu do informacji niejawnych.
2. 
Przepisy ustawy mają zastosowanie do:
1)
organów władzy publicznej, w szczególności:
a)
Sejmu i Senatu,
b)
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
c)
organów administracji rządowej,
d)
organów jednostek samorządu terytorialnego, a także innych podległych im jednostek organizacyjnych lub przez nie nadzorowanych,
e)
sądów i trybunałów,
f)
organów kontroli państwowej i ochrony prawa;
2)
jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych;
3)
Narodowego Banku Polskiego;
4)
państwowych osób prawnych i innych niż wymienione w pkt 1-3 państwowych jednostek organizacyjnych;
5)
jednostek organizacyjnych podległych organom władzy publicznej lub nadzorowanych przez te organy;
6)
przedsiębiorców zamierzających ubiegać się albo ubiegających się o zawarcie umów związanych z dostępem do informacji niejawnych lub wykonujących takie umowy albo wykonujących na podstawie przepisów prawa zadania związane z dostępem do informacji niejawnych.
3. 
Przepisy ustawy o ochronie informacji niejawnych nie naruszają przepisów innych ustaw o ochronie tajemnicy zawodowej lub innych tajemnic prawnie chronionych, z zastrzeżeniem art. 5.
4. 
Do danych osobowych stanowiących informacje niejawne nie stosuje się przepisów o ochronie danych osobowych.
5. 
Do danych osobowych stanowiących informacje niejawne stosuje się przepisy niniejszej ustawy.