Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.3.86

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 stycznia 1919 r.

POSTANOWIENIE
RADY MINISTRÓW
w przedmiocie ochrony i użytkowania lasów.

Do czasu uchwalenia przez Sejm ustawy o prawie własności, zarządzie i ochronie lasów - zarządza się co następuje:
Art.  1.

Wszystkie lasy, nie wyłączając prywatnych, przechodzą pod obowiązkowy nadzór i kontrolę wyznaczonych z ramienia Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych urzędów ochrony lasów.

Art.  2.

Użytkowanie lasów może być uskutecznione na podstawie zatwierdzonych planów gospodarstwa leśnego lub po stwierdzeniu przez państwowych urzędników leśnych, że użytkowanie to nie przeczy obowiązującej ustawie o ochronie lasów.

Art.  3.

Właściciele lasów prywatnych, obciążonych służebnościami włościańskiemi, mogą uskuteczniać ich wyrąb pod warunkiem, że wyrąb ten jest zgodny z obowiązującemi przepisami i nie ogranicza włościan w korzystaniu z należnych im służebności leśnych i pastwiskowych w tej ilości i rozmiarach, jakie są ściśle w tabelach likwidacyjnych określone.

Art.  4.

Wywóz drzewa poza granice Państwa bez pozwolenia Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych jest bezwzględnie wzbroniony. Wewnątrz kraju drzewo może być przewożone kolejami i spławiane wodą jedynie na zasadzie świadectw przewozowych, wystawianych przez odpowiednie władze, wskazane przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu.

Art.  5.

Poddaje się obowiązkowej kontroli urzędów ochrony lasów wszelkie umowy i kontrakty, zawierane przez władze krajowe, organizacje społeczne, osoby prywatne i firmy handlowe w zakresie kupna i sprzedaży drzewa.

Art.  6.

W lasach, tartakach i składnicach państwowych będzie otworzona cząstkowa sprzedaż drzewa dla zaspokojenia potrzeb miejscowej ludności.

Art.  7.

W lasach państwowych otworzona zostanie na warunkach ulgowych sprzedaż drzewa budulcowego na odbudowę zrujnowanych w czasie wojny zagród i opału dla najuboższej ludności. Miejscowe państwowe urzędy leśne winny w tej sprawie porozumiewać się z radami gminnemi oraz urzędami państwowemi i samorządowemi powiatu.

Art.  8.

O powołaniu urzędów ochrony lasów nastąpi niezwłoczne obwieszczenie.

Art.  9.

Wszelkie wykroczenia przeciwko obowiązującym obecnie ustawom i rozporządzeniom, zarówno przez właścicieli jak i osoby trzecie dokonane, ścigane będą według całej surowości prawa.

Warszawa, dnia 30 grudnia 1918 r.