[Organy właściwe w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych] - Art. 5. - Ochrona gruntów rolnych i leśnych. - Dz.U.2021.1326 t.j. - OpenLEX

Art. 5. - [Organy właściwe w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych] - Ochrona gruntów rolnych i leśnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1326 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Art.  5.  [Organy właściwe w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych]
1. 
Jeżeli przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej, właściwym w sprawach ochrony gruntów rolnych jest starosta, a gruntów leśnych - dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, z wyjątkiem obszarów parków narodowych, gdzie właściwym jest dyrektor parku.
2. 
Zadania starosty, o których mowa w ustawie, są zadaniami z zakresu administracji rządowej.
3. 
Zadania marszałka województwa, o których mowa w art. 7 ust. 2 i 4, w art. 22c oraz w art. 26 ust. 1, są zadaniami własnymi samorządu województwa.