[Eksploatacja gruntów z zabytkami archeologicznymi] - Art. 34. - Ochrona gruntów rolnych i leśnych. - Dz.U.2021.1326 t.j. - OpenLEX

Art. 34. - [Eksploatacja gruntów z zabytkami archeologicznymi] - Ochrona gruntów rolnych i leśnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1326 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Art.  34.  [Eksploatacja gruntów z zabytkami archeologicznymi]

W stosunku do gruntów, na których znajdują się zabytki archeologiczne, wojewódzki konserwator zabytków może określić, w drodze decyzji, zakres i sposób eksploatacji takich gruntów.