[Kara pieniężna za podjęcie w zabudowie zagrodowej działalności innej niż działalność rolnicza bez powiadomienia starosty] -... - Dz.U.2021.1326 t.j. - OpenLEX

Art. 29a. - [Kara pieniężna za podjęcie w zabudowie zagrodowej działalności innej niż działalność rolnicza bez powiadomienia starosty] - Ochrona gruntów rolnych i leśnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1326 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Art.  29a.  9 [Kara pieniężna za podjęcie w zabudowie zagrodowej działalności innej niż działalność rolnicza bez powiadomienia starosty]
1. 
Kto, w zabudowie zagrodowej, podejmuje działalność inną niż działalność rolnicza nie powiadamiając właściwego starosty zgodnie z art. 12b ust. 3, podlega karze pieniężnej w wysokości od 5000 zł do 30 000 zł.
2. 
Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, wymierza, w drodze decyzji, starosta, o którym mowa w ust. 1.
3. 
Środki finansowe, pochodzące z kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1, stanowią dochód budżetu powiatu.
9 Art. 29a dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. (Dz.U.2021.2163) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.