[Rekultywacja gruntów zanieczyszczonych substancjami, preparatami, organizmami lub mikroorganizmami] - Art. 22a. - Ochrona... - Dz.U.2021.1326 t.j. - OpenLEX

Art. 22a. - [Rekultywacja gruntów zanieczyszczonych substancjami, preparatami, organizmami lub mikroorganizmami] - Ochrona gruntów rolnych i leśnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1326 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Art.  22a.  [Rekultywacja gruntów zanieczyszczonych substancjami, preparatami, organizmami lub mikroorganizmami]
1. 
Przepisów art. 20 i art. 22 nie stosuje się do rekultywacji gruntów, które zostały zanieczyszczone substancjami, preparatami, organizmami lub mikroorganizmami.
2. 
Do rekultywacji gruntów, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio do gruntów zanieczyszczonych:
1)
po dniu 30 kwietnia 2007 r. - przepisy ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2187);
2)
przed dniem 30 kwietnia 2007 r. - przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.