[Odszkodowanie; wykupienie gruntów; zwrot kosztów zmiany kierunków produkcji] - Art. 17. - Ochrona gruntów rolnych i leśnych. - Dz.U.2021.1326 t.j. - OpenLEX

Art. 17. - [Odszkodowanie; wykupienie gruntów; zwrot kosztów zmiany kierunków produkcji] - Ochrona gruntów rolnych i leśnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1326 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Art.  17.  [Odszkodowanie; wykupienie gruntów; zwrot kosztów zmiany kierunków produkcji]
1. 
Jeżeli właściciel gruntów, o których mowa w art. 16 ust. 1, poniósł szkodę przez obniżenie poziomu produkcji rolniczej lub leśnej, przysługuje mu z tego tytułu odszkodowanie od zakładu przemysłowego. W przypadku obniżenia poziomu produkcji w okresie trzech lat co najmniej o jedną trzecią dotychczasowej wartości, zakład jest obowiązany, na wniosek właściciela, wykupić całość lub część tych gruntów według cen wolnorynkowych.
2. 
Jeżeli w wyniku realizacji planu, o którym mowa w art. 16 ust. 1, zachodzi potrzeba zmiany kierunku produkcji rolniczej lub leśnej, zakład przemysłowy jest obowiązany zwrócić właścicielowi gruntów poniesione z tego tytułu nakłady i koszty oraz wypłacić równowartość szkód wynikłych ze zmiany kierunków produkcji.