Rozdział 8 - Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe. - Ochrona gruntów rolnych i leśnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1982.11.79

Akt utracił moc
Wersja od: 2 września 1994 r.

Rozdział  8

Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe.

1.
W ustawie z dnia 22 listopada 1973 r. o zagospodarowaniu lasów nie stanowiących własności Państwa (Dz. U. Nr 48, poz. 283) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w art. 7 ust. 3 skreśla się,
2)
w art. 16 końcowe wyrazy: "za odszkodowaniem zmniejszonym o połowę" skreśla się.
2.
W ustawie z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (Dz. U. z 1974 r. Nr 10, poz. 64) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w art. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Wywłaszczenie nie może nastąpić na cele produkcji rolniczej.",

2)
w art. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do nieruchomości rolnych".

3)
w art. 5 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Jeżeli wywłaszczeniu podlegają grunty rolne wchodzące w skład nieruchomości rolnej, a jej właścicielowi pozostaje 5 lub mniej lat do osiągnięcia wieku emerytalnego, właściciel może zgłosić wniosek o przekazanie pozostałej części nieruchomości na rzecz następcy lub Państwa w trybie i na zasadach określonych przepisami o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin. W takim wypadku świadczenia emerytalne, do czasu osiągnięcia przez właściciela wieku emerytalnego, obciążają osobę, która przejęła wywłaszczoną nieruchomość.",

4)
w art. 10 w ust. 1:
a)
wyrazy: "w miarę możności" skreśla się,
b)
po wyrazie "budynków" oraz po pięciokrotnie użytym wyrazie "zabudowań" dodaje się wyrazy: "oraz urządzeń produkcyjnych", a po wyrazie "zabudowania" dodaje się wyrazy: "oraz urządzenia produkcyjne".
3.
W ustawie z dnia 29 maja 1974 r. o przekazywaniu gospodarstw rolnych na własność Państwa za rentę i spłaty pieniężne (Dz. U. Nr 21, poz. 118 i z 1977 r. Nr 32, poz. 140) w art. 9 ust. 2 skreśla się.
1.
Do gruntów wyłączonych z produkcji przed dniem wejścia w życie ustawy, jeżeli do tego dnia nie rozpoczęto na tych gruntach budowy zamierzonych inwestycji lub innej działalności związanej z przeznaczeniem tych gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne, stosuje się przepisy art. 39.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się również do osób zwolnionych z opłat rocznych.

Terenowe organy administracji państwowej o właściwości ogólnej stopnia wojewódzkiego opracują i przedstawią do zatwierdzenia radom narodowym stopnia podstawowego, w terminie jednego roku od dnia wejścia w życie ustawy, projekty programów rolniczego lub leśnego wykorzystania gruntów przeznaczonych w istniejących planach zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze lub nieleśne, które przewiduje się wyłączyć z produkcji do dnia 31 grudnia 1985 r.

Tracą moc:

1)
art. 2 ustawy z dnia 13 lipca 1957 r. o zmianie dekretu z dnia 18 kwietnia 1955 r. o uwłaszczeniu i uregulowaniu innych spraw związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym (Dz. U. Nr 39, poz. 174 i z 1961 r. Nr 32, poz. 161),
2)
ustawa z dnia 22 maja 1958 r. o gospodarowaniu terenami torfowymi (Dz. U. Nr 31, poz. 137),
3)
ustawa z dnia 28 czerwca 1962 r. o przejmowaniu nieruchomości rolnych na własność Państwa za zaległe należności (Dz. U. z 1969 r. Nr 17, poz. 130),
4)
ustawa z dnia 13 czerwca 1967 r. o obowiązku stosowania nawozów mineralnych w gospodarstwach rolnych (Dz. U. Nr 23, poz. 109),
5)
ustawa z dnia 24 stycznia 1968 r. o przymusowym wykupie nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych (Dz. U. Nr 3, poz. 14 i z 1971 r. Nr 27, poz. 251),
6)
ustawa z dnia 26 października 1971 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji gruntów (Dz. U. Nr 27, poz. 249 i z 1974 r. Nr 38, poz. 230).

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1982 r.

67 Art. 50 zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 lipca 1988 r. (Dz.U.88.24.169) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 lipca 1988 r.