Rozdział 6 - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 41 - Ochrona gruntów rolnych i leśnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1982.11.79

Akt utracił moc
Wersja od: 2 września 1994 r.

Rozdział  6

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 41

1.
Tworzy się Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych.
2. 42
Dochodami Funduszu są należności i opłaty związane z wyłączeniem z produkcji gruntów nie pozostających pod zarządem Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
3.
Fundusz dzieli się na terenowy i centralny.
4. 43
Fundusz centralny tworzy się z 20% dochodów Funduszu.
5. 44
Środkami Funduszu terenowego dysponuje właściwa wojewódzka rada narodowa, a środkami Funduszu centralnego Minister Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
6. 45
Środkami funduszu terenowego administruje terenowy organ administracji państwowej o właściwości ogólnej na podstawie planu uchwalonego przez wojewódzka radę narodową.
7. 46
Terenowe organy administracji państwowej o właściwości ogólnej przedstawiają wojewódzkiej radzie narodowej projekty planu, o którym mowa w ust. 6, oraz roczne sprawozdania z wykonywania zadań i gospodarowania środkami funduszu.
1.
Środki Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przeznacza się na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych oraz na wypłatę odszkodowań przewidzianych ustawą.
2.
Środki Funduszu przydziela się na wniosek zainteresowanych właścicieli gruntów, uwzględniając efektywność projektowanych przedsięwzięć oraz wielkość obszaru użytkowanych gruntów.
3.
Przyznanie środków Funduszu następuje po zasięgnięciu opinii właściwych organizacji związkowych rolników, samorządów załóg zainteresowanych przedsiębiorstw państwowych i zarządów spółdzielni.

(skreślony).

Rada Ministrów określa w drodze rozporządzenia szczegółowe zasady i tryb gromadzenia, przyznawania oraz wykorzystywania środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

41 Tytuł rozdziału 6 zmieniony przez art. 69 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.91.101.444) z dniem 1 stycznia 1992 r.
42 Art. 34 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 lipca 1988 r. (Dz.U.88.24.169) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 lipca 1988 r.
43 Art. 34 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 13 lipca 1988 r. (Dz.U.88.24.169) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 lipca 1988 r
44 Art. 34 ust. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 13 lipca 1988 r. (Dz.U.88.24.169) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 lipca 1988 r
45 Art. 34 ust. 6 dodany przez art. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 13 lipca 1988 r. (Dz.U.88.24.169) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 lipca 1988 r
46 Art. 34 ust. 7 dodany przez art. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 13 lipca 1988 r. (Dz.U.88.24.169) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 lipca 1988 r
47 Art. 36 skreślony przez art. 69 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.91.101.444) z dniem 1 stycznia 1992 r.
48 Art. 37 zmieniony przez art. 69 pkt 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.91.101.444) z dniem 1 stycznia 1992 r.