Rozdział 5 - Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów. - Ochrona gruntów rolnych i leśnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1982.11.79

Akt utracił moc
Wersja od: 2 września 1994 r.

Rozdział  5

Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów.

1.
Rekultywacja gruntów polega na nadaniu lub przywróceniu im wartości użytkowych przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych dróg.
2.
Zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych polega na rolniczym, leśnym lub innym użytkowaniu gruntów oraz na wybudowaniu niezbędnych obiektów i urządzeń.
1.
Osoba powodująca utratę albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów jest obowiązana do ich rekultywacji.
2. 38
Rekultywacji gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych przez nieznane osoby dokonuje terenowy organ administracji państwowej o właściwości ogólnej stopnia podstawowego 39 na koszt Skarbu Państwa.
3.
Rekultywację i zagospodarowanie gruntów planuje się, projektuje i realizuje na wszystkich etapach działalności przemysłowej.
4.
Rekultywację gruntów prowadzi się w miarę, jak grunty te stają się zbędne całkowicie, częściowo lub na określony czas do prowadzenia działalności przemysłowej, oraz kończy się w okresie przewidzianym w dokumentacji rekultywacji i zagospodarowania lub w terminie do 4 lat od zaniechania tej działalności.
1.
Po zakończeniu rekultywacji gruntów rozpoczyna się niezwłocznie ich zagospodarowanie.
2.
Do zagospodarowania zrekultywowanych gruntów obowiązana jest osoba właściwa do prowadzenia na tych gruntach działalności zgodnej z ich przeznaczeniem.
1.
W razie uzyskania, w wyniku rekultywacji gruntów rolnych o:
1) 40
klasie wyższej niż grunty wyłączone z produkcji - terenowy organ administracji państwowej o właściwości ogólnej stopnia wojewódzkiego spowoduje wypłacenie osobie obowiązanej do rekultywacji kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy należnością za grunty zrekultywowane a należnością za grunty wyłączone z produkcji,
2)
klasie niższej niż grunty wyłączone z produkcji - osoba obowiązana do rekultywacji uiszcza na rzecz Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy należnością za grunty wyłączone z produkcji a należnością za grunty zrekultywowane.
2.
Rozliczeń, o których mowa w ust. 1, dokonuje się po upływie 2 lat od zakończenia rekultywacji.

Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa szczegółowe zasady rekultywacji i zagospodarowania gruntów, pokrywania kosztów oraz tryb postępowania w tych sprawach.

38 Art. 30 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 lipca 1988 r. (Dz.U.88.24.169) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 lipca 1988 r.
39 Z dniem 27 maja 1990 r. organ gminy, zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.90.34.198).
40 Art. 32 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 lipca 1988 r. (Dz.U.88.24.169) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 lipca 1988 r.