Rozdział 3 - Wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej. - Ochrona gruntów rolnych i leśnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1982.11.79

Akt utracił moc
Wersja od: 2 września 1994 r.

Rozdział  3

Wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej.

1. 23
Wyłączenie z produkcji gruntów przeznaczonych na cele nierolnicze lub nieleśne może nastąpić tylko na podstawie decyzji terenowego organu administracji państwowej o właściwości ogólnej stopnia podstawowego, 24 określającej warunki tego wyłączenia. W odniesieniu do gruntów pozostających pod zarządem Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej decyzje takie wydają wyznaczone przez niego jednostki organizacyjne.
2.
Osoba wyłączająca grunty z produkcji obowiązana jest uiścić należność i opłaty roczne oraz, w odniesieniu do gruntów leśnych i zadrzewionych, jednorazowe odszkodowanie w razie dokonania przedwczesnego wyrębu drzewostanu.
3.
Podstawę wymiaru wysokości należności i opłat rocznych za grunty wyłączone z produkcji na cele nierolnicze i nieleśne, a także odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu stanowi wartość korzyści produkcyjnych i przyrodniczych utraconych w wyniku tego wyłączenia.
4.
Za wyłączenie z produkcji lasów ochronnych należność i opłaty roczne, o których mowa w ust. 2, podwyższa się o 50 %.
5.
Od obowiązku uiszczenia opłat rocznych zwalnia się osoby działające poza sferą produkcji materialnej.
6.
Państwowe biuro notarialne jest obowiązane informować osoby nabywające na cele nierolnicze lub nieleśne nieruchomości, w skład których wchodzą grunty, o obowiązku uiszczenia należności, opłat i odszkodowań określonych w ust. 2 i 4.
7.
Przepisów ustępów poprzedzających nie stosuje się do gruntów niezbędnych na cele obronności kraju, bezpieczeństwa wewnętrznego oraz morskiego pasa nadbrzeżnego.
1.
Przy wyłączaniu gruntów z produkcji, w celu budowy zbiorników wodnych na cele nierolnicze i nieleśne, wymierza się jednorazowo sumę należności i opłat rocznych.
2.
Osoba fizyczna, wyłączająca grunty z produkcji na cele indywidualnego budownictwa letniskowego, uiszcza jednorazowo sumę należności i opłat rocznych wymierzonych od powierzchni tych gruntów.

Terenowy organ administracji państwowej o właściwości ogólnej stopnia podstawowego, 26 przed wyłączeniem gruntów z produkcji, może nałożyć na osobę ubiegającą się o wyłączenie obowiązek zrekultywowania na cele rolne lub leśne nieużytków albo użyźnienia innych gruntów, pomniejszając należność o koszty wykonania tego obowiązku.

1.
Od obowiązku uiszczenia należności i opłat rocznych zwalnia się osoby ubiegające się o wyłączenie z produkcji na cele budownictwa mieszkaniowego gruntów o obszarze:
1)
nie przekraczającym podwójnej ogólnej użytkowej powierzchni mieszkań na terenie danego osiedla mieszkaniowego - w odniesieniu do budownictwa wielorodzinnego,
2)
dolnej granicy normatywnych powierzchni działek budowlanych - w odniesieniu do budownictwa indywidualnego.
2. 27
Należności i opłaty roczne za grunty wyłączone z produkcji na cele budownictwa wielorodzinnego, przekraczające powierzchnię, o której mowa w ust. 1 pkt 1, uiszcza terenowy organ administracji państwowej o właściwości ogólnej stopnia podstawowego. 28
1.
Należności i opłat rocznych nie stosuje się w razie wyłączenia gruntów z produkcji na powiększenie istniejących lub zakładanie nowych cmentarzy grzebalnych.
2. 29
Od obowiązku uiszczenia należności zwalnia się osoby, które na podstawie decyzji terenowego organu administracji państwowej o właściwości ogólnej stopnia podstawowego wyłączyły grunty rolne z produkcji w celu zadrzewienia lub zakrzewienia stref ochronnych określonych w przepisach o ochronie i kształtowaniu środowiska, dokonały tego zadrzewienia lub zakrzewienia i utrzymują je w należytym stanie.
1.
Przy nabywaniu gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne należność zmniejsza się o kwotę stanowiącą równowartość odszkodowania za ten grunt, określonego według stawek stosowanych przy wywłaszczaniu nieruchomości.
2.
W razie przekazania w użytkowanie lub wieczyste użytkowanie gruntów rolnych położonych w granicach miast, w trybie przepisów o gospodarce terenami w miastach i osiedlach, na cele nierolnicze i nieleśne, opłatę roczną zmniejsza się o kwotę opłaty uiszczonej z tytułu użytkowania lub wieczystego użytkowania gruntów.
3.
Osoby, które wyłączają grunty z produkcji na okres do 20 lat, przewidziane następnie do rekultywacji i zagospodarowania na cele rolnicze lub leśne, uiszczają opłatę roczną, a w razie przedwczesnego wyrębu drzewostanu także jednorazowe odszkodowanie.

W razie wyłączenia gruntów z produkcji na cele modernizacji dróg publicznych należność i opłaty roczne stosuje się według stawek obowiązujących dla gruntów przyległych, jeżeli powierzchnia pasa drogowego uległa powiększeniu.

1.
Osoba wyłączająca grunty z produkcji jest obowiązana do zdjęcia, dostarczenia na wskazane miejsce i na własny koszt próchniczej warstwy gleby z gruntów rolnych klas I-IV oraz z terenów torfowych, a także określonej warstwy utworów pyłowych i gliniastych z gruntów rolnych klas V i VI, jak również z gruntów leśnych.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się również przy wznoszeniu budynków i urządzeń wchodzących w skład uspołecznionych gospodarstw rolnych.
3. 30
Terenowy organ administracji państwowej o właściwości ogólnej stopnia podstawowego, 31 w uzasadnionych wypadkach, może zwolnić osobę wyłączającą grunty z produkcji z obowiązku określonego w ust, 1 i 2, z wyjątkiem terenów torfowych.
1.
Jednostka gospodarki uspołecznionej, wyłączająca grunty z produkcji, pokrywa koszty ich wyłączenia w ten sposób, że:
1)
należność i opłaty roczne w okresie budowy obiektów stanowią składnik kosztów inwestycji,
2)
opłaty roczne po zakończeniu budowy obiektów stanowią składnik kosztów działalności tej jednostki.
2.
Przepis ust. 1 uwzględnia się w toku projektowania inwestycji.

Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia określa:

1)
wysokość należności i opłat rocznych, sposób ustalania wysokości odszkodowania z tytułu przedwczesnego wyrębu drzewostanu oraz zasady i tryb ich wymierzania,
2)
szczegółowe zasady zwalniania z obowiązku uiszczania należności i opłat rocznych za grunty wyłączone z produkcji na cele budownictwa mieszkaniowego,
3)
zasady i tryb wykonywania obowiązku, o którym mowa w art. 15, oraz zmniejszenia nalezności o koszty wykonania tego obowiązku,
4)
warunki wyłączenia gruntów z produkcji,
5)
osoby działające poza sferą produkcji materialnej, zwolnione od opłat rocznych,
6)
zasady i tryb zdejmowania próchniczej warstwy gleby, dostarczania jej na wskazane miejsce i wykorzystywania, rozliczania kosztów transportu oraz zasady zwalniania z obowiązku zdjęcia próchniczej warstwy gleby.
23 Art. 13 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 lipca 1988 r. (Dz.U.88.24.169) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 lipca 1988 r.
24 Z dniem 27 maja 1990 r. organ gminy, zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.90.34.198).
25 Art. 15 zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 lipca 1988 r. (Dz.U.88.24.169) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 lipca 1988 r.
26 Z dniem 27 maja 1990 r. organ gminy, zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.90.34.198).
27 Art. 16 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 lipca 1988 r. (Dz.U.88.24.169) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 lipca 1988 r.
28 Z dniem 27 maja 1990 r. organ gminy, zgodnie z art. 1 pkt 20 ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.90.34.198).
29 Art. 17 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 lipca 1988 r. (Dz.U.88.24.169) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 lipca 1988 r.
30 Art. 20 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 lipca 1988 r. (Dz.U.88.24.169) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 lipca 1988 r.
31 Z dniem 27 maja 1990 r. organ gminy, zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.90.34.198).