Rozdział 1 - Przepisy ogólne. - Ochrona gruntów rolnych i leśnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1982.11.79

Akt utracił moc
Wersja od: 2 września 1994 r.

Rozdział  1

Przepisy ogólne.

Ustawa reguluje zasady ochrony gruntów rolnych i leśnych, a także rekultywacji nieużytków i gleb zdegradowanych, w celu zachowania jak największego obszaru gruntów rolnych i leśnych, poprawy ich wartości oraz pełnego wykorzystania dla potrzeb produkcji rolniczej i leśnej.

1.
Gruntami rolnymi są grunty:
1)
określone w ewidencji gruntów jako użytki rolne, to jest grunty orne, sady i inne plantacje wieloletnie oraz trwałe łąki i pastwiska,
2)
pod stawami rybnymi oraz innymi zbiornikami wodnymi, służącymi wyłącznie dla potrzeb rybactwa śródlądowego,
3)
pod budynkami i urządzeniami wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych,
4)
pod zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi, w tym również pod pasami przeciwwietrznymi i urządzeniami przeciwerozyjnymi,
5)
ogrodów botanicznych i działkowych,
6)
pod urządzeniami melioracji wodnych, ujęciami i zbiornikami wodnymi wykorzystywanymi dla potrzeb rolnictwa,
7)
zrekultywowane na cele rolne,
8)
torfowiska stanowiące nieużytki.
2.
Gruntami leśnymi są grunty:
1)
określone w edwidencji gruntów jako lasy,
2)
znajdujące się pod uprawą leśną,
3)
pod budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi, urządzeniami melioracji wodnych i innymi urządzeniami wykorzystywanymi dla potrzeb gospodarki leśnej,
4)
parków dendrologicznych i parków leśnych,
5)
zrekultywowane na cele leśne.
1.
Ochrona gruntów rolnych polega na:
1)
ograniczaniu przeznaczania ich na cele nierolnicze,
2)
nadawaniu nieużytkom rolniczych wartości użytkowych oraz przywracaniu tych wartości zdegradowanym gruntom rolnym,
3)
zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów rolnych oraz szkodom w produkcji rolniczej, powstającym wskutek działalności nierolniczej,
4)
rolniczym ich wykorzystywaniu, poprawianiu ich wartości produkcyjnej oraz zapobieganiu spadkowi ich urodzajności.
2.
Ochrona gruntów leśnych polega na:
1)
ograniczaniu przeznaczania ich na cele nieleśne,
2)
zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów leśnych oraz szkodom w drzewostanach i produkcji leśnej, powstającym wskutek działalności nieleśnej,
3)
przywracaniu wartości użytkowych gruntom, które utraciły charakter gruntów leśnych na skutek działalności nieleśnej,
4)
poprawianiu ich wartości użytkowych oraz zapobieganiu obniżania ich produkcyjności.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1)
właścicielu - rozumie się przez to również posiadacza,
2)
gruntach bez bliższego określenia - rozumie się przez to grunty rolne i leśne,
3)
zakładzie przemysłowym - rozumie się przez to jednostki organizacyjne, których działalność może powodować utratę albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów,
4)
utracie albo ograniczeniu wartości użytkowej gruntów - rozumie się przez to wyłączenie gruntów z produkcji albo zmniejszenie efektywności produkcji,
5)
wyłączeniu gruntów z produkcji - rozumie się przez to zaniechanie rolniczego lub leśnego użytkowania gruntów przez właściciela albo osobę nabywającą te grunty na cele nierolnicze lub nieleśne,
6)
należności - rozumie się przez to jednorazową opłatę z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji,
7)
opłacie rocznej - rozumie się przez to stałą opłatę roczną z tytułu użytkowania na cele nierolnicze lub nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji rolniczej lub leśnej, uiszczaną przez okres 20 lat od chwili wyłączenia tych gruntów z produkcji,
8) 2
(skreślony),
9)
gruntach zdegradowanych - rozumie się przez to grunty, których wartość użytkowa zmalała w wyniku pogorszenia się warunków przyrodniczych albo na skutek zanieczyszczenia środowiska,
10)
gruntach zdewastowanych - rozumie się przez to grunty, które utraciły całkowicie wartości użytkowe,
11)
warstwie próchniczej - rozumie się przez to wierzchnią warstwę gleby o zawartości powyżej 1,5 % próchnicy glebowej,
12)
przeznaczeniu gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne - rozumie się przez to ustalenie innego niż rolniczy lub leśny sposobu ich użytkowania,
13)
działalności przemysłowej - rozumie się przez to działalność powodującą utratę albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów,
14)
inwestycji - rozumie się przez to również modernizację budowli, budynków lub innych urządzeń, które wymagają wyłączenia gruntów z produkcji.
1 Art. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 lipca 1988 r. (Dz.U.88.24.169) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 lipca 1988 r.
2 Art. 4 pkt 8 skreślony przez art. 134 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.94.27.96) z dniem 2 września 1994 r.