Art. 9. - Ochrona gruntów rolnych i leśnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1982.11.79

Akt utracił moc
Wersja od: 2 września 1994 r.
Art.  9.
1. 14
Jeżeli w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przewiduje się przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze i nieleśne, terenowy organ administracji państwowej o właściwości ogólnej stopnia podstawowego 15 sporządza projekt programu rolniczego lub leśnego wykorzystania tych gruntów do czasu faktycznego ich wyłączenia z produkcji.
2.
Projekt programu, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:
1)
wykaz gruntów i ich właścicieli oraz przewidziane terminy wyłączenia tych gruntów z produkcji,
2)
określenie, w miarę potrzeby:
a)
kierunków produkcji oraz rodzaju i ilości środków niezbędnych do należytego użytkowania gruntów,
b)
osób, które będą użytkowały grunty,
c)
przewidywanych odszkodowań wynikających z wyłączenia gruntów z produkcji,
d)
zakazów realizacji inwestycji na tych gruntach.
3. 16
Terenowy organ administracji państwowej o właściwości ogólnej stopnia podstawowego 17 wykłada projekt programu do wglądu miejscowej ludności równocześnie z wyłożeniem projektu planu zagospodarowania przestrzennego, zawiadamiając o tym pisemnie zainteresowanych właścicieli gruntów. Po zebraniu uwag terenowy organ administracji państwowej o właściwości ogólnej stopnia podstawowego 18 przedstawia projekt programu, wraz z uzasadnieniem nieuwzględnienia zgłoszonych uwag, do zatwierdzenia radzie narodowej stopnia podstawowego 19 łącznie z projektem planu.
14 Art. 9 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 lipca 1988 r. (Dz.U.88.24.169) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 lipca 1988 r.
15 Z dniem 27 maja 1990 r. organ gminy, zgodnie z art. 1 pkt 20 ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.90.34.198).
16 Art. 9 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 lipca 1988 r. (Dz.U.88.24.169) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 lipca 1988 r.
17 Z dniem 27 maja 1990 r. organ gminy, zgodnie z art. 1 pkt 20 ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.90.34.198).
18 Z dniem 27 maja 1990 r. organ gminy, zgodnie z art. 1 pkt 20 ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.90.34.198).
19 Z dniem 27 maja 1990 r. organ gminy, zgodnie z art. 1 pkt 20 ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.90.34.198).