Art. 8. - Ochrona gruntów rolnych i leśnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1982.11.79

Akt utracił moc
Wersja od: 2 września 1994 r.
Art.  8.
1. 10
Złożenie wniosku o zgodę na przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne powinno nastąpić w terminie nie krótszym niż 1 rok przed zamierzonym wyłączeniem gruntów z produkcji.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się również do czasowego zajęcia gruntów na podstawie odrębnych przepisów.
3. 11
Terenowy organ administracji państwowej o właściwości ogólnej stopnia wojewódzkiego dołącza do wniosku, o którym mowa w art. 7 ust. 3, opinie właściwych do spraw rolnictwa lub leśnictwa komisji wojewódzkiej rady narodowej.
4. 12
Terenowy organ administracji państwowej o właściwości ogólnej stopnia podstawowego dołącza do wniosków, o których mowa w art. 7 ust. 3, opinie: właściwej do spraw rolnictwa lub leśnictwa komisji rady narodowej stopnia podstawowego, zainteresowanych organizacji związkowych rolników, samorządów załóg przedsiębiorstw państwowych i zarządów spółdzielni.
5. 13
Przepisu ust. 1 nie stosuje się w sprawach okrteślonych w art. 7 ust. 5.
10 Art. 8 ust. 1 zmieniony przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym i ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.91.114.494) z dniem 1 stycznia 1992 r.
11 Art. 8 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 lipca 1988 r. (Dz.U.88.24.169) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 lipca 1988 r.
12 Art. 8 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 lipca 1988 r. (Dz.U.88.24.169) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 lipca 1988 r.
13 Art. 8 ust. 5 dodany przez art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym (Dz.U.84.35.185) z dniem 1 stycznia 1985 r.