Art. 48. - Ochrona gruntów rolnych i leśnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1982.11.79

Akt utracił moc
Wersja od: 2 września 1994 r.
Art.  48.
1.
W ustawie z dnia 22 listopada 1973 r. o zagospodarowaniu lasów nie stanowiących własności Państwa (Dz. U. Nr 48, poz. 283) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w art. 7 ust. 3 skreśla się,
2)
w art. 16 końcowe wyrazy: "za odszkodowaniem zmniejszonym o połowę" skreśla się.
2.
W ustawie z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (Dz. U. z 1974 r. Nr 10, poz. 64) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w art. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Wywłaszczenie nie może nastąpić na cele produkcji rolniczej.",

2)
w art. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do nieruchomości rolnych".

3)
w art. 5 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Jeżeli wywłaszczeniu podlegają grunty rolne wchodzące w skład nieruchomości rolnej, a jej właścicielowi pozostaje 5 lub mniej lat do osiągnięcia wieku emerytalnego, właściciel może zgłosić wniosek o przekazanie pozostałej części nieruchomości na rzecz następcy lub Państwa w trybie i na zasadach określonych przepisami o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin. W takim wypadku świadczenia emerytalne, do czasu osiągnięcia przez właściciela wieku emerytalnego, obciążają osobę, która przejęła wywłaszczoną nieruchomość.",

4)
w art. 10 w ust. 1:
a)
wyrazy: "w miarę możności" skreśla się,
b)
po wyrazie "budynków" oraz po pięciokrotnie użytym wyrazie "zabudowań" dodaje się wyrazy: "oraz urządzeń produkcyjnych", a po wyrazie "zabudowania" dodaje się wyrazy: "oraz urządzenia produkcyjne".
3.
W ustawie z dnia 29 maja 1974 r. o przekazywaniu gospodarstw rolnych na własność Państwa za rentę i spłaty pieniężne (Dz. U. Nr 21, poz. 118 i z 1977 r. Nr 32, poz. 140) w art. 9 ust. 2 skreśla się.