Art. 4. - Ochrona gruntów rolnych i leśnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1982.11.79

Akt utracił moc
Wersja od: 2 września 1994 r.
Art.  4. 1

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1)
właścicielu - rozumie się przez to również posiadacza,
2)
gruntach bez bliższego określenia - rozumie się przez to grunty rolne i leśne,
3)
zakładzie przemysłowym - rozumie się przez to jednostki organizacyjne, których działalność może powodować utratę albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów,
4)
utracie albo ograniczeniu wartości użytkowej gruntów - rozumie się przez to wyłączenie gruntów z produkcji albo zmniejszenie efektywności produkcji,
5)
wyłączeniu gruntów z produkcji - rozumie się przez to zaniechanie rolniczego lub leśnego użytkowania gruntów przez właściciela albo osobę nabywającą te grunty na cele nierolnicze lub nieleśne,
6)
należności - rozumie się przez to jednorazową opłatę z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji,
7)
opłacie rocznej - rozumie się przez to stałą opłatę roczną z tytułu użytkowania na cele nierolnicze lub nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji rolniczej lub leśnej, uiszczaną przez okres 20 lat od chwili wyłączenia tych gruntów z produkcji,
8) 2
(skreślony),
9)
gruntach zdegradowanych - rozumie się przez to grunty, których wartość użytkowa zmalała w wyniku pogorszenia się warunków przyrodniczych albo na skutek zanieczyszczenia środowiska,
10)
gruntach zdewastowanych - rozumie się przez to grunty, które utraciły całkowicie wartości użytkowe,
11)
warstwie próchniczej - rozumie się przez to wierzchnią warstwę gleby o zawartości powyżej 1,5 % próchnicy glebowej,
12)
przeznaczeniu gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne - rozumie się przez to ustalenie innego niż rolniczy lub leśny sposobu ich użytkowania,
13)
działalności przemysłowej - rozumie się przez to działalność powodującą utratę albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów,
14)
inwestycji - rozumie się przez to również modernizację budowli, budynków lub innych urządzeń, które wymagają wyłączenia gruntów z produkcji.
1 Art. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 lipca 1988 r. (Dz.U.88.24.169) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 lipca 1988 r.
2 Art. 4 pkt 8 skreślony przez art. 134 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.94.27.96) z dniem 2 września 1994 r.