Art. 38. - Ochrona gruntów rolnych i leśnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1982.11.79

Akt utracił moc
Wersja od: 2 września 1994 r.
Art.  38.
1. 49
Kontrolę stosowania przepisów ustawy wykonują Minister Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz terenowe organy administracji państwowej o właściwości ogólnej stopnia wojewódzkiego i terenowe organy administracji państwowej o właściwości ogólnej stopnia podstawowego 50 .
2.
Osoby wykonujące kontrolę są uprawnione do:
1)
wejścia na grunt i teren zakładu przemysłowego,
2)
wglądu do dokumentów oraz żądania sporządzenia ich odpisów,
3)
sprawdzania tożsamości osób w związku z przeprowadzaną kontrolą,
4)
żądania wyjaśnień i zasięgania informacji,
5)
pobierania próbek gleby lub roślin do analizy.
3.
Kontrolę gruntów użytkowanych na cele obronności kraju i bezpieczeństwa wewnętrznego można przeprowadzać po uprzednim uzgodnieniu jej zakresu z jednostką nadrzędną użytkownika tych gruntów.
49 Art. 38 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 lipca 1988 r. (Dz.U.88.24.169) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 lipca 1988 r.
50 Z dniem 27 maja 1990 r. rejonowe organy rządowej administracji ogólnej, zgodnie z art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.90.34.198).