Art. 34. - Ochrona gruntów rolnych i leśnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1982.11.79

Akt utracił moc
Wersja od: 2 września 1994 r.
Art.  34.
1.
Tworzy się Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych.
2. 42
Dochodami Funduszu są należności i opłaty związane z wyłączeniem z produkcji gruntów nie pozostających pod zarządem Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
3.
Fundusz dzieli się na terenowy i centralny.
4. 43
Fundusz centralny tworzy się z 20% dochodów Funduszu.
5. 44
Środkami Funduszu terenowego dysponuje właściwa wojewódzka rada narodowa, a środkami Funduszu centralnego Minister Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
6. 45
Środkami funduszu terenowego administruje terenowy organ administracji państwowej o właściwości ogólnej na podstawie planu uchwalonego przez wojewódzka radę narodową.
7. 46
Terenowe organy administracji państwowej o właściwości ogólnej przedstawiają wojewódzkiej radzie narodowej projekty planu, o którym mowa w ust. 6, oraz roczne sprawozdania z wykonywania zadań i gospodarowania środkami funduszu.
42 Art. 34 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 lipca 1988 r. (Dz.U.88.24.169) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 lipca 1988 r.
43 Art. 34 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 13 lipca 1988 r. (Dz.U.88.24.169) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 lipca 1988 r
44 Art. 34 ust. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 13 lipca 1988 r. (Dz.U.88.24.169) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 lipca 1988 r
45 Art. 34 ust. 6 dodany przez art. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 13 lipca 1988 r. (Dz.U.88.24.169) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 lipca 1988 r
46 Art. 34 ust. 7 dodany przez art. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 13 lipca 1988 r. (Dz.U.88.24.169) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 lipca 1988 r