Art. 33. - Ochrona gruntów rolnych i leśnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1982.11.79

Akt utracił moc
Wersja od: 2 września 1994 r.
Art.  33.

Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa szczegółowe zasady rekultywacji i zagospodarowania gruntów, pokrywania kosztów oraz tryb postępowania w tych sprawach.