Art. 32. - Ochrona gruntów rolnych i leśnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1982.11.79

Akt utracił moc
Wersja od: 2 września 1994 r.
Art.  32.
1.
W razie uzyskania, w wyniku rekultywacji gruntów rolnych o:
1) 40
klasie wyższej niż grunty wyłączone z produkcji - terenowy organ administracji państwowej o właściwości ogólnej stopnia wojewódzkiego spowoduje wypłacenie osobie obowiązanej do rekultywacji kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy należnością za grunty zrekultywowane a należnością za grunty wyłączone z produkcji,
2)
klasie niższej niż grunty wyłączone z produkcji - osoba obowiązana do rekultywacji uiszcza na rzecz Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy należnością za grunty wyłączone z produkcji a należnością za grunty zrekultywowane.
2.
Rozliczeń, o których mowa w ust. 1, dokonuje się po upływie 2 lat od zakończenia rekultywacji.
40 Art. 32 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 lipca 1988 r. (Dz.U.88.24.169) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 lipca 1988 r.