Art. 28. - Ochrona gruntów rolnych i leśnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1982.11.79

Akt utracił moc
Wersja od: 2 września 1994 r.
Art.  28.

Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa szczegółowe zasady i tryb:

1)
opracowywania i zatwierdzania planów gospodarowania na gruntach rolnych znajdujących się w strefach ochronnych oraz realizacji tych planów,
2)
wyłączania z produkcji gruntów, o których mowa w art. 27 ust. 2, oraz ich zagospodarowania,
3)
przeciwdziałania degradacji gleb,
4)
wydawania zezwoleń na eksploatację złóż torfowych.