Art. 22. - Ochrona gruntów rolnych i leśnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1982.11.79

Akt utracił moc
Wersja od: 2 września 1994 r.
Art.  22.

Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia określa:

1)
wysokość należności i opłat rocznych, sposób ustalania wysokości odszkodowania z tytułu przedwczesnego wyrębu drzewostanu oraz zasady i tryb ich wymierzania,
2)
szczegółowe zasady zwalniania z obowiązku uiszczania należności i opłat rocznych za grunty wyłączone z produkcji na cele budownictwa mieszkaniowego,
3)
zasady i tryb wykonywania obowiązku, o którym mowa w art. 15, oraz zmniejszenia nalezności o koszty wykonania tego obowiązku,
4)
warunki wyłączenia gruntów z produkcji,
5)
osoby działające poza sferą produkcji materialnej, zwolnione od opłat rocznych,
6)
zasady i tryb zdejmowania próchniczej warstwy gleby, dostarczania jej na wskazane miejsce i wykorzystywania, rozliczania kosztów transportu oraz zasady zwalniania z obowiązku zdjęcia próchniczej warstwy gleby.