Art. 2. - Ochrona gruntów rolnych i leśnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1982.11.79

Akt utracił moc
Wersja od: 2 września 1994 r.
Art.  2.
1.
Gruntami rolnymi są grunty:
1)
określone w ewidencji gruntów jako użytki rolne, to jest grunty orne, sady i inne plantacje wieloletnie oraz trwałe łąki i pastwiska,
2)
pod stawami rybnymi oraz innymi zbiornikami wodnymi, służącymi wyłącznie dla potrzeb rybactwa śródlądowego,
3)
pod budynkami i urządzeniami wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych,
4)
pod zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi, w tym również pod pasami przeciwwietrznymi i urządzeniami przeciwerozyjnymi,
5)
ogrodów botanicznych i działkowych,
6)
pod urządzeniami melioracji wodnych, ujęciami i zbiornikami wodnymi wykorzystywanymi dla potrzeb rolnictwa,
7)
zrekultywowane na cele rolne,
8)
torfowiska stanowiące nieużytki.
2.
Gruntami leśnymi są grunty:
1)
określone w edwidencji gruntów jako lasy,
2)
znajdujące się pod uprawą leśną,
3)
pod budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi, urządzeniami melioracji wodnych i innymi urządzeniami wykorzystywanymi dla potrzeb gospodarki leśnej,
4)
parków dendrologicznych i parków leśnych,
5)
zrekultywowane na cele leśne.