Art. 16. - Ochrona gruntów rolnych i leśnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1982.11.79

Akt utracił moc
Wersja od: 2 września 1994 r.
Art.  16.
1.
Od obowiązku uiszczenia należności i opłat rocznych zwalnia się osoby ubiegające się o wyłączenie z produkcji na cele budownictwa mieszkaniowego gruntów o obszarze:
1)
nie przekraczającym podwójnej ogólnej użytkowej powierzchni mieszkań na terenie danego osiedla mieszkaniowego - w odniesieniu do budownictwa wielorodzinnego,
2)
dolnej granicy normatywnych powierzchni działek budowlanych - w odniesieniu do budownictwa indywidualnego.
2. 27
Należności i opłaty roczne za grunty wyłączone z produkcji na cele budownictwa wielorodzinnego, przekraczające powierzchnię, o której mowa w ust. 1 pkt 1, uiszcza terenowy organ administracji państwowej o właściwości ogólnej stopnia podstawowego. 28
27 Art. 16 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 lipca 1988 r. (Dz.U.88.24.169) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 lipca 1988 r.
28 Z dniem 27 maja 1990 r. organ gminy, zgodnie z art. 1 pkt 20 ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.90.34.198).