Art. 11. - Ochrona gruntów rolnych i leśnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1982.11.79

Akt utracił moc
Wersja od: 2 września 1994 r.
Art.  11.
1. 20
Zasady zaliczania lasów do lasów ochronnych określają przepisy o ustawy o lasach.
2. 21
W lasach ochronnych nie mogą być wznoszone budynki i budowle, z wyjątkiem służących gospodarce leśnej, obronności kraju i bezpieczeństwu wewnętrznemu, oznakowaniu nawigacyjnemu, ochronie zdrowia oraz wypoczynkowi i obsłudzie turystów.
3. 22
W lasach ochronnych mogą być prowadzone niezbędne prace służące koniecznej rozbudowie komunalnej infrastruktury technicznej.
20 Art. 11 ust. 1 zmieniony przez art. 69 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.91.101.444) z dniem 1 stycznia 1992 r.
21 Art. 11 ust. 2 według numeracji ustalonej przez art. 69 pkt 1 lit. 3) ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.91.101.444) z dniem 1 stycznia 1992 r.
22 Art. 11 ust. 4:

- dodany przez art. 46 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym (Dz.U.84.35.185) z dniem 1 stycznia 1985 r.

- oznaczony jako ust. 3 przez art. 69 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.91.101.444) z dniem 1 stycznia 1992 r.