Art. 12c. - [Oznakowanie obszaru objętego zakazem przebywania] - Ochrona granicy państwowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.388 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 marca 2024 r.
Art.  12c.  [Oznakowanie obszaru objętego zakazem przebywania]

Obszar, o którym mowa w art. 12a ust. 1, na którym został wprowadzony zakaz przebywania, oznacza się w dobrze widocznych miejscach tablicami z napisem "Obszar objęty zakazem przebywania - wejście zabronione".