[Strefa nadgraniczna] - Art. 12. - Ochrona granicy państwowej. - Dz.U.2022.295 t.j. - OpenLEX

Art. 12. - [Strefa nadgraniczna] - Ochrona granicy państwowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.295 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 lutego 2022 r.
Art.  12.  [Strefa nadgraniczna]
1. 
Strefa nadgraniczna obejmuje cały obszar gmin przyległych do granicy państwowej, a na odcinku morskim - do brzegu morskiego. Jeżeli określona w ten sposób szerokość strefy nadgranicznej nie osiąga 15 km, włącza się do strefy nadgranicznej również obszar gmin bezpośrednio sąsiadujących z gminami przyległymi do granicy państwowej lub brzegu morskiego.
2. 
Jednostki zasadniczego podziału terytorialnego państwa, których granice znajdują się w obszarze strefy nadgranicznej wyznaczonej w sposób określony w ust. 1, stanowią część tej strefy.
3. 
Zasięg strefy nadgranicznej oznacza się tablicami z napisem "Strefa nadgraniczna".
4. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wykaz gmin i innych jednostek zasadniczego podziału terytorialnego państwa położonych w strefie nadgranicznej, a także wzór tablicy, o której mowa w ust. 3, oraz sposób utrzymywania tablic przez właściwych komendantów oddziałów Straży Granicznej, uwzględniając konieczność należytego oznaczenia strefy nadgranicznej.