Art. 25. - Ochrona granic państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.9.51

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 maja 1990 r.
Art.  25.
1.
Przepisów art. 22-24 nie stosuje się do okrętów wojennych.
2. 18
Minister Obrony Narodowej określi w drodze rozporządzenia warunki przebywania obcych okrętów wojennych na obszarze morskich wód wewnętrznych i wód terytorialnych.
18 Art. 25 ust. 2 zmieniony przez art. 7 pkt 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1977 r. o morzu terytorialnym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U.77.37.162) z dniem 1 stycznia 1978 r.