Art. 23. - Ochrona granic państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.9.51

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 maja 1990 r.
Art.  23.
1. 17
Organy ochrony granic władne są na morskich wodach wewnętrznych i wodach terytorialnych zatrzymać każdy statek i doprowadzić do wskazanego mu portu, jeżeli statek:
1)
dokonuje załadunku lub wyładunku towaru poza miejscami do tego wyznaczonymi,
2)
przyjmuje na pokład lub wysadza ludzi wbrew obowiązującym przepisom,
3)
nawiązuje łączność z wybrzeżem w celach przestępczych,
4)
łowi ryby lub eksploatuje w inny sposób wody morskie wbrew obowiązującym przepisom,
5)
trudni się przemytem,
6)
narusza przepisy celne lub dewizowe,
7)
narusza przepisy sanitarne,
8)
wchodzi na obszar wód zamknięty dla żeglugi,
9)
zakotwicza poza miejscem do tego przeznaczonym,
10)
narusza w inny sposób bezpieczeństwo lub porządek publiczny.
2.
Przepisy art. 22 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
17 Art. 23 ust. 1 zmieniony przez art. 7 pkt 10 ustawy z dnia 17 grudnia 1977 r. o morzu terytorialnym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U.77.37.162) z dniem 1 stycznia 1978 r.