Art. 14. - Ochrona granic państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.9.51

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 maja 1990 r.
Art.  14.
1. 11
Organ Milicji Obywatelskiej właściwy dla danego obszaru strefy nadgranicznej może, jeżeli ze względów bezpieczeństwa lub ochrony granic jest to konieczne, zabronić dalszego pobytu osobie przebywającej czasowo w strefie nadgranicznej. Osoba, której zabroniono dalszego pobytu, obowiązana jest w ciągu 24 godzin opuścić strefę nadgraniczną.
2. 12
Terenowy organ administracji państwowej stopnia podstawowego może zabronić dalszego zamieszkiwania i pobytu w strefie nadgranicznej osobie stale tam zamieszkałej, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub ochrony granic państwowych.
3.
Rada Ministrów określi tryb postępowania w sprawach zakazu zamieszkania lub pobytu w strefie nadgranicznej.
11 Art. 14 ust. 1 zmieniony przez art. 7 pkt 5 lit. a) ustawy z dnia 17 grudnia 1977 r. o morzu terytorialnym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U.77.37.162) z dniem 1 stycznia 1978 r.
12 Art. 14 ust. 2 zmieniony przez art. 7 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 17 grudnia 1977 r. o morzu terytorialnym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U.77.37.162) z dniem 1 stycznia 1978 r.