§ 6. - Ochrona gatunkowa zwierząt.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2380 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 listopada 2022 r.
§  6. 
1. 
W stosunku do dziko występujących zwierząt, należących do gatunków objętych ochroną ścisłą oraz częściową, o których mowa w lp. 1-478 i 480-592 w załączniku nr 1 do rozporządzenia oraz w lp. 1-210 w załączniku nr 2 do rozporządzenia, wprowadza się następujące zakazy:
1)
umyślnego zabijania;
2)
umyślnego okaleczania lub chwytania;
3)
umyślnego niszczenia ich jaj lub form rozwojowych;
4)
transportu;
5)
chowu;
6)
zbierania, pozyskiwania, przetrzymywania lub posiadania okazów gatunków;
7)
niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania;
8)
niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronień;
9)
umyślnego uniemożliwiania dostępu do schronień;
10)
zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany lub darowizny okazów gatunków;
11)
wwożenia z zagranicy lub wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków;
12)
umyślnego przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca;
13)
umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego.
2. 
W stosunku do dziko występujących zwierząt, oznaczonych symbolem (1) w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia, wprowadza się dodatkowo zakaz umyślnego płoszenia lub niepokojenia.
3. 
W stosunku do dziko występujących zwierząt, oznaczonych symbolem (2) w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia, wprowadza się dodatkowo zakaz umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach noclegu, w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych, lub w miejscach żerowania zgrupowań ptaków migrujących lub zimujących.
4. 
W stosunku do dziko występujących zwierząt, oznaczonych symbolem (3) w załączniku nr 1 do rozporządzenia, wprowadza się dodatkowo zakaz fotografowania, filmowania lub obserwacji, mogących powodować ich płoszenie lub niepokojenie.
5. 
Zakazy, o których mowa w ust. 1 pkt 7-9 oraz w ust. 3, nie dotyczą gołębia miejskiego (Columba livia forma urbana), z wyłączeniem miejsc gniazdowania w trakcie obecności piskląt w gnieździe.
6. 
Zakaz, o którym mowa w ust. 3, w zakresie dotyczącym miejsc żerowania zgrupowań ptaków migrujących lub zimujących nie dotyczy czapli siwej (Ardea cinerea) i kormorana (Phalacrocorax carbo) w obrębach hodowlanych ustanowionych zgodnie z przepisami o rybactwie śródlądowym.