§ 9. - Ochrona gatunkowa roślin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1409

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 października 2014 r.
§  9.
W stosunku do gatunków objętych ochroną ścisłą oraz częściową, o których mowa w załączniku nr 1 oraz w lp. 1-300 w załączniku nr 2 do rozporządzenia, stosuje się następujące sposoby ochrony gatunków:
1)
inwentaryzowanie, ocena stanu zachowania, monitorowanie stanowisk, siedlisk, ostoi i populacji roślin oraz prowadzenie i udostępnianie baz danych dotyczących ich stanowisk i ostoi;
2)
zabezpieczanie ostoi, stanowisk i siedlisk roślin w szczególności:
a)
rozkładającego się drewna,
b)
drzew odpowiednich dla gatunków epifitycznych,
c)
źródeł i źródlisk,
d)
lagun, płytkich zatok, płytkich ujść rzek oraz łąk podmorskich,
e)
oligotroficznych, eutroficznych i dystroficznych zbiorników oraz oczek wodnych,
f)
torfowisk, zabagnień i starorzeczy,
g)
nizinnych i podgórskich rzek wraz z tarasami zalewowymi,
h)
wydm nadmorskich i śródlądowych oraz zagłębień pomiędzy nimi,
i)
mokrych i zmiennowilgotnych łąk,
j)
łąk i pastwisk uprawianych lub użytkowanych ekstensywnie,
k)
muraw ksero termicznych i wrzosowisk,
l)
górskich łąk i muraw,
m)
piargów, gołoborzy i rumowisk skalnych,
n)
zróżnicowanych zarośli i zbiorowisk leśnych;
3)
ustalanie stref ochrony ostoi lub stanowisk gatunków;
4)
wykonywanie zabiegów ochronnych utrzymujących właściwy stan siedliska roślin, polegających na:
a)
utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwych dla gatunku stosunków świetlnych,
b)
utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwego dla gatunku stanu gleby lub wody,
c)
utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwych dla gatunku stosunków wodnych,
d)
utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwego dla siedliska składu gatunkowego, w tym usuwanie inwazyjnych gatunków obcych,
e)
zapobieganiu sukcesji roślinnej przez wypas, koszenie, wycinanie drzew i krzewów w sposób właściwy dla gatunku,
f)
regulowaniu liczebności roślin, grzybów i zwierząt mających wpływ na gatunki objęte ochroną;
5)
zabezpieczanie reprezentatywnej części populacji przez ochronę ex situ;
6)
zasilanie lub odtwarzanie populacji przez wprowadzenie osobników z innych pobliskich stanowisk naturalnych lub z hodowli prowadzonej w ramach ochrony ex situ;
7)
przenoszenie roślin z zagrożonych stanowisk na nowe stanowiska;
8)
promowanie ochrony różnorodności biologicznej;
9)
promowanie niezagrażających gatunkom i ich siedliskom metod zbioru i pozyskiwania roślin;
10)
edukacja społeczeństwa w zakresie rozpoznawania gatunków objętych ochroną i sposobów ich ochrony;
11)
prowadzenie upraw roślin wykorzystywanych do celów gospodarczych, w celu zmniejszenia presji wynikającej z pozyskania ich ze środowiska;
12)
kontrola pozyskania roślin gatunków objętych ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane, i związanych z tym skutków;
13)
promowanie technologii prac związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, wodnej i rybackiej, umożliwiających zachowanie stanowisk, siedlisk i ostoi gatunków, oraz dostosowywanie sposobów i terminów prowadzenia tej gospodarki do potrzeb ochrony tych gatunków;
14)
realizacja programów ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków roślin.