§ 7. - Ochrona gatunkowa roślin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1409

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 października 2014 r.
§  7.
W stosunku do dziko występujących roślin należących do gatunków, o których mowa w lp. 301 w załączniku nr 2 do rozporządzenia, wprowadza się następujące zakazy:
1)
przetrzymywania okazów gatunków;
2)
zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany lub transportu okazów gatunków.