Ochrona gatunkowa roślin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1409

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 października 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 9 października 2014 r.
w sprawie ochrony gatunkowej roślin

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
gatunki roślin:
a)
objętych ochroną ścisłą, z wyszczególnieniem gatunków wymagających ochrony czynnej,
b)
objętych ochroną częściową,
c)
objętych ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane, oraz sposoby ich pozyskiwania,
d)
wymagających ustalenia stref ochrony ich ostoi lub stanowisk;
2)
właściwe dla poszczególnych gatunków lub grup gatunków roślin zakazy i odstępstwa od zakazów;
3)
sposoby ochrony gatunków roślin, w tym wielkość stref ochrony.
Gatunki roślin, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia, przy czym gatunki wymagające ochrony czynnej są oznaczone symbolem (1).
Gatunki roślin, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b, są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
Gatunki roślin, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. c, oraz sposoby ich pozyskiwania są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
Gatunki roślin, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. d, oraz wielkość stref ochrony ich ostoi i stanowisk są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
1.
W stosunku do dziko występujących roślin należących do gatunków objętych ochroną ścisłą oraz częściową, o których mowa w załączniku nr 1 oraz w lp. 1-300 załącznika nr 2 do rozporządzenia, wprowadza się następujące zakazy:
1)
umyślnego niszczenia;
2)
umyślnego zrywania lub uszkadzania;
3)
niszczenia ich siedlisk;
4)
pozyskiwania lub zbioru;
5)
przetrzymywania lub posiadania okazów gatunków;
6)
zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany, darowizny lub transportu okazów gatunków, z tym że zakaz transportu dotyczy gatunków oznaczonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia symbolem (2);
7)
wwożenia z zagranicy lub wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków;
8)
umyślnego przemieszczania w środowisku przyrodniczym;
9)
umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego.
2.
W stosunku do innych niż dziko występujących roślin należących do gatunków objętych ochroną ścisłą oraz częściową, o których mowa w załączniku nr 1 oraz w lp. 1-300 w załączniku nr 2 do rozporządzenia, wprowadza się zakaz umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego.
W stosunku do dziko występujących roślin należących do gatunków, o których mowa w lp. 301 w załączniku nr 2 do rozporządzenia, wprowadza się następujące zakazy:
1)
przetrzymywania okazów gatunków;
2)
zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany lub transportu okazów gatunków.
Wprowadza się następujące odstępstwa od zakazów:
1)
w stosunku do dziko występujących roślin należących do gatunków objętych ochroną ścisłą oraz częściową, z wyjątkiem gatunków oznaczonych w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia symbolem (3), zakazy umyślnego niszczenia i uszkadzania oraz niszczenia ich siedlisk, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1-3, nie dotyczą wykonywania czynności związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej, jeżeli technologia prac uniemożliwia przestrzeganie tych zakazów;
2)
zakazy umyślnego niszczenia i uszkadzania, a także przetrzymywania, posiadania, zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany, darowizny i wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, 2 i 5-7, nie dotyczą:
a)
pozyskania okazów gatunków określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia przez podmioty, które uzyskały zezwolenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na ich pozyskanie,
b)
przetrzymywania, posiadania, zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany, darowizny i wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków pozyskanych na podstawie zezwolenia, o którym mowa w lit. a;
3)
zakazy umyślnego niszczenia i uszkadzania, a także przetrzymywania, posiadania, zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany, darowizny i wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, 2 i 5-7, nie dotyczą okazów gatunków pozyskanych poza granicą państwa i wwiezionych z zagranicy na podstawie zezwolenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, z wyjątkiem gatunków oznaczonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia symbolem (2).
W stosunku do gatunków objętych ochroną ścisłą oraz częściową, o których mowa w załączniku nr 1 oraz w lp. 1-300 w załączniku nr 2 do rozporządzenia, stosuje się następujące sposoby ochrony gatunków:
1)
inwentaryzowanie, ocena stanu zachowania, monitorowanie stanowisk, siedlisk, ostoi i populacji roślin oraz prowadzenie i udostępnianie baz danych dotyczących ich stanowisk i ostoi;
2)
zabezpieczanie ostoi, stanowisk i siedlisk roślin w szczególności:
a)
rozkładającego się drewna,
b)
drzew odpowiednich dla gatunków epifitycznych,
c)
źródeł i źródlisk,
d)
lagun, płytkich zatok, płytkich ujść rzek oraz łąk podmorskich,
e)
oligotroficznych, eutroficznych i dystroficznych zbiorników oraz oczek wodnych,
f)
torfowisk, zabagnień i starorzeczy,
g)
nizinnych i podgórskich rzek wraz z tarasami zalewowymi,
h)
wydm nadmorskich i śródlądowych oraz zagłębień pomiędzy nimi,
i)
mokrych i zmiennowilgotnych łąk,
j)
łąk i pastwisk uprawianych lub użytkowanych ekstensywnie,
k)
muraw ksero termicznych i wrzosowisk,
l)
górskich łąk i muraw,
m)
piargów, gołoborzy i rumowisk skalnych,
n)
zróżnicowanych zarośli i zbiorowisk leśnych;
3)
ustalanie stref ochrony ostoi lub stanowisk gatunków;
4)
wykonywanie zabiegów ochronnych utrzymujących właściwy stan siedliska roślin, polegających na:
a)
utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwych dla gatunku stosunków świetlnych,
b)
utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwego dla gatunku stanu gleby lub wody,
c)
utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwych dla gatunku stosunków wodnych,
d)
utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwego dla siedliska składu gatunkowego, w tym usuwanie inwazyjnych gatunków obcych,
e)
zapobieganiu sukcesji roślinnej przez wypas, koszenie, wycinanie drzew i krzewów w sposób właściwy dla gatunku,
f)
regulowaniu liczebności roślin, grzybów i zwierząt mających wpływ na gatunki objęte ochroną;
5)
zabezpieczanie reprezentatywnej części populacji przez ochronę ex situ;
6)
zasilanie lub odtwarzanie populacji przez wprowadzenie osobników z innych pobliskich stanowisk naturalnych lub z hodowli prowadzonej w ramach ochrony ex situ;
7)
przenoszenie roślin z zagrożonych stanowisk na nowe stanowiska;
8)
promowanie ochrony różnorodności biologicznej;
9)
promowanie niezagrażających gatunkom i ich siedliskom metod zbioru i pozyskiwania roślin;
10)
edukacja społeczeństwa w zakresie rozpoznawania gatunków objętych ochroną i sposobów ich ochrony;
11)
prowadzenie upraw roślin wykorzystywanych do celów gospodarczych, w celu zmniejszenia presji wynikającej z pozyskania ich ze środowiska;
12)
kontrola pozyskania roślin gatunków objętych ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane, i związanych z tym skutków;
13)
promowanie technologii prac związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, wodnej i rybackiej, umożliwiających zachowanie stanowisk, siedlisk i ostoi gatunków, oraz dostosowywanie sposobów i terminów prowadzenia tej gospodarki do potrzeb ochrony tych gatunków;
14)
realizacja programów ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków roślin.
Do gatunków roślin określonych w:
1)
załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli w lp.: 11, 18, 20, 24, 30-32, 34, 41, 42, 49-51, 55-57, 62, 64, 68, 79, 95, 97, 107-109, 146, 150, 154, 155, 202, 229, 236, 261, 263, 266, 290-292, 298, 300, 347, 351, 365, 367, 368, 372, 374, 377, 384, 388, 406, 408,
2)
załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli w lp.: 2-4, 7-9, 11-14, 16, 18-20, 24-27, 30, 31, 37, 39, 43, 44, 87, 108, 156, 180, 201, 217, 219, 220, 222, 239, 252-254, 257, 261-264, 266, 272-278, 300, 301

- przepisy rozporządzenia stosuje się od dnia 1 marca 2015 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GATUNKI ROŚLIN OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM GATUNKÓW WYMAGAJĄCYCH OCHRONY CZYNNEJ

Lp.Nazwa polskaNazwa naukowa
BRUNATNICEPHAEOPHYTA
morszczynowateFucaceae
1.morszczyn pęcherzykowaty (3)Fucus vesiculosus
KRASNOROSTYRHODOPHYTA
hildenbrandiowateHildenbrandiaceae
2.hildenbrandia rzecznaHildenbrandtia rivularis
rozróżkowateCeramiaceae
3.rozróżka* (3)Ceramium diaphanum
4.rozróżka* (3)Ceramium rubrum
5.rozróżka* (3)Ceramium tenuicorne
widlikowateFurcellariaceae
6.widlik* (3)Furcellaria fastigiata
RAMIENICECHAROPHYTA
ramienicowateCharaceae
7.krynicznik ciemny (3)Nitella opaca
8.krynicznik cieniutkiNitella tenuissima
9.krynicznik malutki (3)Nitella confervacea (N. batrachosperma)
10.krynicznik obskubany (3)Nitella syncarpa
11.krynicznik przezroczysty (3)Nitella translucens
12.krynicznik smukły (3)Nitella gracilis
13.krynicznik włosowaty (3)Nitella capillaris
14.lychnotamnus brodaty (3)Lychnothamnus barbatus
15.ramienica cienkokolczasta (3)Chara tenuispina
16.ramienica grzywiasta (3)Chara crassicaulis
17.ramienica grubołodygowa (3)Chara filiformis (Ch. jubata)
18.ramienica miotlasta (3)Chara bauerii (Ch. scoparia)
19.ramienica szczeciniasta (3)Chara strigosa
20.ramienica szorstka (3)Chara aspera
21.ramienica wielokolczasta (3)Chara polyacantha
22.ramienica włochata (3)Chara canescens (Ch. crinita)
23.ramienica zagięta (3)Chara connivens
24.ramienica zwyczajna (3)Chara rudis
25.rozsocha skupiona (3)Tolypella glomerata
26.rozsocha splątana (3)Tolypella intricata
27.rozsocha wielka (3)Tolypella prolifera
WĄTROBOWCEMARCHANTIOPHYTA
beznerwowateAneuraceae
28.lśniątka zakrzywiona (3)Riccardia incurvata
29.lśniątka zatokowa (3)Riccardia chamedryfolia
czarostkowateFossombroniaceae
30.czarostka drobnaFossombronia pusilla
31.czarostka jamkowataFossombronia foveolata
32.czarostka krzywaFossombronia incurva
czubkowateLophoziaceae
33.czubek delikatnyLophozia laxa
34.czubek długozębnyLophozia longidens
35.czubek główkowatyLophozia capitata
36.czubek RuthegoLophozia rutheana
37.wieloklap KunzegoBarbilophozia kunzeana
38.zgiętolist nadrzewnyAnastrophyllum hellerianum
głowiakowateCephaloziaceae
39.bagniczka drobnaCladopodiella francisci
40.bagniczka pływającaCladopodiella fluitans
41.głowiak buławkowatyCephalozia pleniceps
42.głowiak LoitlesbergeraCephalozia loitlesbergeri
43.głowiak łańcuszkowatyCephalozia catenulata
44.natorfek nagiOdontoschisma denudatum
45.natorfek torfowcowyOdontoschisma sphagni
jednoczepkowateHaplomitriaceae
46.jednoczepek HookeraHaplomitrium hookeri
manniowateAytoniaceae
47.gwiaździanka workowata (1)Asterella saccata
48.mannia pachnąca (1)Mannia fragrans
49.rebulia półkulistaReboulia hemisphaerica
miedzikowateFrullaniaceae
50.miedzik krucholistnyFrullania fragilifolia
51.miedzik tamaryszkowyFrullania tamarisci
ostroczepkowateOxymitraceae
52.ostroczepek łuskowaty (1)Oxymitra incrassata
pallawiciniowatePallaviciniaceae
53.merkia irlandzkaMoerckia hibernica
54.pallawicinia LyellaPallavicinia lyellii
parzochowatePorellaceae
55.parzoch pieprzowyPorella arboris-vitae
56.parzoch szerokolistnyPorella platyphylla
płożykowateGeocalycaceae
57.płozikowiec tarczkowatyHarpanthus scutatus
58.płożyk wonnyGeocalyx graveolens
wgłębkowateRicciaceae
59.wgłębka HübeneraRiccia huebeneriana
60.wgłębka rzęsista (1)Riccia ciliifera
61.wgłębka szaraRiccia trichocarpa
widlikowateMetzgeriaceae
62.widlik krzaczkowatyMetzgeria fruticulosa
skapankowateScapaniaceae
63.skapanka błotnaScapania paludicola
64.skapanka spiczastaScapania apiculata
MCHYBRYOPHYTA
bezlistowateBuxbaumiaceae
65.bezlist okrywowy (2) (3)Buxbaumia viridis
białozębowateLeucodontaceae
66.jeżolist zwyczajny (3)Antitrichia curtipendula
błotniszkowateHelodiaceae
67.błotniszek wełnisty (3)Helodium blandowii
czarnogłowateCatoscopiaceae
68.czarnogłów czarniawyCatoscopium nigitum
drabinowcowateCinclidiaceae
69.drabinowiec mrocznyCinclidium stygium
krzywoszyjowateAmblystegiaceae
70.bagiennik widłakowaty (3)Pseudocalliergon lycopodioides
71.bagiennik żmijowatyPseudocalliergon trifarium
72.haczykowiec (sierpowiec) błyszczący (2) (3)Hamatocaulis (Drepanocladus) vernicosus
73.krzywoząb podsadnikowyAnacamptodon splachnoides
74.mokradłosz RichardsonaCalliergon richardsonii
75.mokradłosz wielkolistnyCalliergon megalophyllum
76.sierpowiec włosolistnyDrepanocladus capillifolius
77.skorpionowiec brunatnyScorpidium scorpioides
78.warnstorfia włoskolistnaWarnstorfia trichophylla
krótkoszowateBrachytheciaceae
79.ostrószek kanaryjskiRhynchostegiella teneriffae
80.szydłosz cienkiCirriphyllum tenuicaule
miecherowateNeckeraceae
81.miechera pierzastaNeckera pennata
82.miechera wysmukłaNeckera pumila
nurzypląsowateCinclidotaceae
83.nurzypląs czarniawyCinclidotus riparius
84.nurzypląs lancetowatyCinclidotus fontinaloides
parzęchlinowateMeesiaceae
85.mszar krokiewkowaty (3)Paludella squarrosa
86.parzęchlin trójrzędowy (3)Meesia triquetra
87.parzęchlin trzęsawiskowyMeesia uliginosa
88.tępoząb białawyAmblyodon dealbatus
płaskolistowateHookeriaceae
89.płaskolist lśniącyHookeria lucens
płaskomerzykowatePlagiomniaceae
90.nibyprątnik torfowyPseudobryum cinclidioides
podsadnikowateSplachnaceae
91.podsadnik kulistySplachnum sphaericum
prątnikowateBryaceae
92.prątnik brandenburskiBryum neodamense
93.prątnik jajowatyBryum subneodamense
rokietowateHypnaceae
94.rokiet łąkowyHypnum pratense
95.rokiet płodnyHypnum fertile
skrętkowateFunariaceae
96.bezrąbek czterokanciastyPyramidula tetragona
97.czarecznik zaostrzonyPhyscomitrium acuminatum
skrzydlikowateFissidentaceae
98.skrzydlik studziennikFissidens fontanus
99.skrzydlik tęgoszczecinowyFissidens crassipes
strzechwowateGrimmiaceae
100.rozłupek wiotkiSchistidium flaccidum
szurpkowateOrthotrichaceae
101.nastroszek amerykańskiUlota hutchinsiae
102.nastroszek długoszypułkowyUlota coarctata
103.nastroszek DrummondaUlota drummondii
104.nastroszek morskiUlota phyllantha
105.szurpek szwedzkiOrthotrichum scanicum
106.zrostniczek wysmukłyZygodon gracilis
107.zrostniczek skalnyZygodon rupestris
108.zrostniczek StirtonaZygodon stirtonii
109.zrostniczek ząbkowanyZygodon dentatus
110.zrostniczek zielonyZygodon viridissimus
torfowcowateSphagnaceae
111.torfowiec LindbergaSphagnum lindbergii
widłozębowateDicranaceae
112.krzywoszczeć SchimperaCampylopus schimperi
113.widłoząb BergeraDicranum undulatum
114.widłoząb zielony (2)Dicranum viride
zdrojkowateFontinalaceae
115.moczara sierpowata (3)Dichelyma falcatum
116.moczara włoskowata (żaglik włoskowaty) (2) (3)Dichelyma capillaceum
117.zdrojek rokietowaty (3)Fontinalis hypnoides
118.zdrojek szwedzki (3)Fontinalis dalecarlica
PAPROTNIKIPTERIDOPHYTA
długoszowateOsmundaceae
119.długosz królewski (3)Osmunda regalis
marsyliowateMarsileaceae
120.gałuszka kulecznica (1) (3)Pilularia globulifera
121.marsylia czterolistna (1) (2) (3)Marsilea quadrifolia
narecznicowateDryopteridaceae
122.paprotnik BraunaPolystichum braunii
123.paprotnik kolczystyPolystichum aculeatum
124.paprotnik ostryPolystichum lonchitis
nasięźrzałowateOphioglossaceae
125.nasięźrzał pospolity (1)Ophioglossum vulgatum
126.podejźrzon księżycowy (1)Botrychium lunaria
127.podejźrzon marunowy (1)Botrychium matricariifolium
128.podejźrzon pojedynczy (1) (2) (3)Botrychium simplex
129.podejźrzon rutolistny (1)Botrychium multifidum
130.podejźrzon wirginijski (1) (3)Botrychium virginianum
poryblinowateIsoëtaceae
131.poryblin jeziorny (3)Isoëtes lacustris
132.poryblin kolczasty (3)Isoëtes echinospora
rozpłochowateHymenophyllaceae
133.włosocień delikatny (2) (3)Trichomanes speciosum
salwinowateSalviniaceae
134.salwinia pływającaSalvinia natans
widłakowateLycopodiaceae
135.widlicz (widłak) alpejski (3)Diphasiastrum alpinum
136.widlicz (widłak) cyprysowyDiphasiastrum tristachyum
137.widlicz (widłak) IssleraDiphasiastrum issleri
138.widlicz (widłak) ZeilleraDiphasiastrum zeilleri
139.widłaczek (widłak) torfowy (3)Lycopodiella inundata
wietlicowateAthyriaceae
140.rozrzutka brunatna (1) (3)Woodsia ilvensis
zanokcicowateAspleniaceae
141.języcznik zwyczajnyPhyllitis scolopendrium
142.zanokcica serpentynowa (2) (3)Asplenium adulterinum
143.zanokcica klinowata (3)Asplenium cuneifolium
144.zanokcica ciemna (3)Asplenium adiantum-nigrum
zmienkowateCryptogrammaceae
145.zmienka górska (3)Cryptogramma crispa
NASIENNESPERMATOPHYTA
babkowatePlantaginaceae
146.babka górska (3)Plantago atrata subsp. carpathica
147.babka nadmorska (b. morska) (1)Plantago maritima
148.babka pierzasta (1)Plantago coronopus
149.brzeżyca jednokwiatowa (3)Littorella uniflora
150.przetacznik zwodny (p. wiechowaty) (1)Veronica paniculata
bagnicowateScheuchzeriaceae
151.bagnica torfowaScheuchzeria palustris
baldaszkowateApiaceae
152.cieszynianka wiosennaHacquetia epipactis
153.mikołajek nadmorskiEryngium maritimum
154.przewiercień cienkiBupleurum tenuissimum
155.przewiercien długolistnyBupleurum longifolium
156.selery (pęczyna) węzłobaldachowe (3)Apium nodiflorum
157.selery (pęczyna) błotne (1) (2) (3)Apium repens
158.starodub łąkowy (1) (2) (3)Ostericum palustre
bobrkowateMenyanthaceae
159.grzybieńczyk wodnyNymphoides peltata
brzozowateBetulaceae
160.brzoza karłowata (1) (3)Betula nana
161.brzoza niska (1) (3)Betula humilis
162.brzoza ojcowska (1) (3)Betula x oycoviensis
dymnicowateFumariaceae
163.kokorycz drobnaCorydalis pumila
dziurawcowateHypericaceae
164.dziurawiec nadobnyHypericum pulchrum
165.dziurawiec wytworny (1)Hypericum elegans
dzwonkowateCampanulaceae
166.dzwonecznik wonny (1) (2) (3)Adenophora liliifolia
167.dzwonek boloński (1)Campanula bononiensis
168.dzwonek brodatyCampanula barbata
169.dzwonek karkonoski (1) (2) (3)Campanula bohemica
170.dzwonek piłkowany (d. lancetowaty) (2) (3)Campanula serrata
171.dzwonek syberyjski (1)Campanula sibirica
fiołkowateViolaceae
172.fiołek bagiennyViola uliginosa
173.fiołek mokradłowy (1)Viola stagnina
174.fiołek torfowyViola epipsila
goryczkowateGentianaceae
175.centuria nadbrzeżnaCentaurium littorale
176.goryczka kropkowana (3)Gentiana punctata
177.goryczka krótkołodygowa (g. Klusjusa) (3)Gentiana clusii
178.goryczka krzyżowa (1)Gentiana cruciata
179.goryczka przeźroczysta (3)Gentiana frigida
180.goryczka śniegowa (3)Gentiana nivalis
181.goryczka wąskolistna (1)Gentiana pneumonanthe
182.goryczka wiosenna (3)Gentiana verna
183.goryczuszka (goryczka) bałtycka (1)Gentianella baltica
184.goryczuszka (goryczka) błotna (1)Gentianella uliginosa
185.goryczuszka (goryczka) czeska (1) (2) (3)Gentianella bohemica
186.goryczuszka (goryczka) gorzkawaGentianella amarella
187.goryczuszka (goryczka) lodnikowa (3)Gentianella tenella
188.goryczuszka (goryczka) polna (1)Gentianella campestris
189.goryczuszka (goryczka) Wettsteina (1)Gentianella germanica
190.niebielistka (swercja) trwała (1)Swertia perennis
goździkowateCaryophyllaceae
191.goździk kosmaty (1)Dianthus armeria
192.goździk lodowcowy (g. lodnikowy) (3)Dianthus glacialis
193.goździk lśniący (2) (3)Dianthus nitidus
194.goździk okazały (3)Dianthus speciosus
195.goździk pyszny (1)Dianthus superbus
196.goździk siny (1)Dianthus gratianopolitanus
197.gwiazdnica grubolistnaStellaria crassifolia
198.nadbrzeżyca nadrzeczna (1) (3)Corrigiola litoralis
gruboszowateCrassulaceae
199.rojnik górskiSempervivum montanum
200.rojownik (rojnik) pospolityJovibarba sobolifera
201.rojownik (rojnik) włochatyJovibarba hirta
202.uwroć wodna (3)Crassula aquatica
grzybieniowateNymphaeaceae
203.grążel drobnyNuphar pumila
jaskrowateRanunculaceae
204.ciemiernik czerwonawy (ciemiernik purpurowy)(3)Helleborus purpurascens
205.jaskier illiryjski (1)Ranunculus illyricus
206.miłek wiosenny (1)Adonis vernalis
207.pełnik alpejski (1)Trollius altissimus
208.pełnik europejski (1)Trollius europaeus
209.powojnik prostyClematis recta
210.sasanka alpejska (1)Pulsatilla alba
211.sasanka łąkowa (1) (2)Pulsatilla pratensis
212.sasanka otwarta (sasanka dzwonkowata) (1) (2) (3)Pulsatilla patens
213.sasanka słowacka (1) (2) (3)Pulsatilla slavica
214.sasanka wiosenna (1)Pulsatilla vernalis
215.tojad *Aconitum lycoctonum
216.tojad lisiAconitum vulparia
217.tojad mocnyAconitum firmum
218.tojad mołdawskiAconitum moldavicum
219.tojad morawski (2) (3)Aconitum firmum ssp. Moravicum
220.tojad sudeckiAconitum callibotryon
221.tojad tauryckiAconitum tauricum
222.tojad wiechowaty (3)Aconitum paniculatum
223.tojad wschodniokarpackiAconitum lasiocarpum
224.włosienicznik (jaskier) Baudota (3)Batrachium baudotii
225.włosienicznik (jaskier) pędzelkowaty (3)Batrachium penicillatum
jezierzowateNajadaceae
226.jezierza giętka (1) (2) (3)Najas flexilis
227.jezierza mniejszaNajas minor
kłokoczkowateStaphyleaceae
228.kłokoczka południowa (3)Staphylea pinnata
komosowateChenopodiaceae
229.łoboda zdobnaAtriplex calotheca
230.soliród zielny (1)Salicornia europaea
kosaćcowateIridaceae
231.kosaciec bezlistny (1) (2)Iris aphylla
232.kosaciec syberyjski (1)Iris sibirica
233.mieczyk błotny (1) (2) (3)Gladiolus paluster
234.mieczyk dachówkowaty (1)Gladiolus imbricatus
kotewkowateTrapaceae
235.kotewka orzech wodny (1) (3)Trapa natans
krwawnicowateLythraceae
236.krwawnica wąskolistnaLythrum hyssopifolia
krzyżoweBrassicaceae
237.pszonak pieniński (1) (2) (3)Erysimum pieninicum
238.rukiew drobnolistna (3)Nasturtium microphyllum
239.warzucha polska (1) (2) (3)Cochlearia polonica
240.warzucha tatrzańska (2) (3)Cochlearia tatrae
liliowateLiliaceae
241.ciemiężyca (ciemierzyca) biała (1)Veratrum album
242.ciemiężyca (ciemierzyca) czarna (3)Veratrum nigrum
243.czosnek syberyjskiAllium sibiricum
244.kosatka kielichowa (1)Tofieldia calyculata
245.lilia bulwkowata (1)Lilium bulbiferum
246.lilia złotogłówLilium martagon
247.pajęcznica liliowata (1)Anthericum liliago
248.szachownica kostkowata (1)Fritillaria meleagris
249.szafirek miękkolistny (1)Muscari comosum
250.śniedek cienkolistny (1)Ornithogalum collinum
lnowateLinaceae
251.len austriackiLinum austriacum
252.len włochaty (1)Linum hirsutum
253.len złocisty (1)Linum flavum
lobeliowateLobeliaceae
254.lobelia jeziorna (3)Lobelia dortmanna
marzanowateRubiaceae
255.przytulia krakowska (1) (2) (3)Galium cracoviense
256.przytulia stepowa (1)Galium valdepilosum
257.przytulia sudecka (1) (2) (3)Galium sudeticum
motylkowateFabaceae
258.groszek szerokolistny (1)Lathyrus latifolius
259.groszek wielkoprzylistkowy (1)Lathyrus pisiformis
260.ostrołódka kosmata (1)Oxytropis pilosa
261.ostrołódka polna (3)Oxytropis campestris
262.szczodrzeniec zmienny (1)Chamaecytisus albus
263.szyplin jedwabisty (1)Dorycnium germanicum
obrazkowateAraceae
264.obrazki plamiste (3)Arum maculatum
pierwiosnkowatePrimulaceae
265.cyklamen purpurowy (3)Cyclamen purpurascens
266.jarnik solankowy (3)Samolus valerandi
267.miecznik nadmorski (1)Glaux maritima
268.pierwiosnek (pierwiosnka) bezłodygowyPrimula vulgaris
269.pierwiosnek (pierwiosnka) łyszczak (3)Primula auricula
270.pierwiosnek (pierwiosnka) maleńki (2) (3)Primula minima
271.pierwiosnek (pierwiosnka) omączonyPrimula farinosa
pływaczowateLentibulariaceae
272.pływacz * (3)Utricularia stygia
273.pływacz Brema (3)Utricularia bremii
274.pływacz drobny (pływacz mniejszy) (3)Utricularia minor
275.pływacz krótkoostrogowy (pływacz żółtobiały)Utricularia ochroleuca
276.pływacz średni (pływacz pośredni)Utricularia intermedia
277.pływacz zachodni (pływacz zaniedbany)Utricularia australis
278.tłustosz alpejski (3)Pinguicula alpina
279.tłustosz pospolity (3)Pinguicula vulgaris
portulakowatePortulacaceae
280.zdrojek błyszczący (3)Montia fontana
rdestnicowatePotamogetonaceae
281.rdestniczka (rdestnica) gęsta (1) (3)Groenlandia densa
rosiczkowateDroseraceae
282.aldrowanda pęcherzykowata (1) (2) (3)Aldrovanda vesiculosa
283.rosiczka długolistna (3)Drosera anglica
284.rosiczka okrągłolistnaDrosera rotundifolia
285.rosiczka owalnaDrosera x obovata
286.rosiczka pośredniaDrosera intermedia
różowateRosaceae
287.jarząb brekinia (brzęk) (3)Sorbus torminalis
288.jarząb szwedzki (3)Sorbus intermedia
289.malina moroszkaRubus chamaemorus
290.pięciornik drobnokwiatowyPotentilla mircantha
291.pięciornik płonny (3)Potentilla sterilis
292.pięciornik skalnyPotentilla rupestris
293.pięciornik śląski (1) (3)Potentilla silesiaca
294.róża francuska (1)Rosa gallica
295.rzepik szczeciniasty (2) (3)Agrimonia pilosa
296.tawuła średnia (3)Spiraea media
rutowateRutaceae
297.dyptam jesionolistny (1) (3)Dictamnus albus
sandałowcowateSantalaceae
298.lenieć alpejski (3)Thesium alpinum
299.lenieć bezpodkwiatkowy (1) (2) (3)Thesium ebracteatum
skalnicowateScocifragaceae
300.skalnica darniowa bazaltowaSaxifraga moschata ssp. balsatica
301.skalnica torfowiskowa (2) (3)Saxifraga hirculus
sosnowatePinaceae
302.sosna błotna (3)Pinus x rhaetica
storczykowateOrchidaceae
303.buławnik czerwonyCephalanthera rubra
304.buławnik wielkokwiatowyCephalanthera damasonium
305.buławnik mieczolistnyCephalanthera longifolia
306.dwulistnik muszy (1)Ophrys insectifera
307.gołek białawyLeucorchis albida
308.gółka długoostrogowa (1)Gymnadenia conopsea
309.gółka wonnaGymnadenia odoratissima
310.koślaczek stożkowaty (3)Anacamptis pyramidalis
311.kręczynka jesienna (1)Spiranthes spiralis
312.kruszczyk błotnyEpipactis palustris
313.kruszczyk drobnolistnyEpipactis microphylla
314.kruszczyk MuelleraEpipactis muelleri
315.kruszczyk ostropłatkowyEpipactis leptochila
316.kruszczyk połabskiEpipactis albensis
317.kruszczyk sinyEpipactis purpurata
318.kukuczka kapturkowata (3)Neottianthe cucullata
319.kukułka (storczyk) bałtycka (1)Dactylorhiza baltica
320.kukułka (storczyk) bzowa (1)Dactylorhiza sambucina
321.kukułka (storczyk) Fuchsa (1)Dactylorhiza fuchsii
322.kukułka (storczyk) Russowa (1)Dactylorhiza russowii
323.kukułka (storczyk) Ruthego (1)Dactylorhiza ruthei
324.kukułka (storczyk) Traunsteinera (1)Dactylorhiza traunsteineri
325.lipiennik Loesela (1) (2) (3)Liparis loeselii
326.listera sercowataListera cordata
327.miodokwiat krzyżowy (3)Herminium monorchis
328.obuwik pospolity (1) (2) (3)Cypripedium calceolus
329.ozorka zielona (1)Coeloglossum viride
330.potrostek alpejskiChamorchis alpina
331.storczyca kulista (1)Traunsteinera globosa
332.storczyk blady (1)Orchis pallens
333.storczyk błotny (1)Orchis palustris
334.storczyk cuchnący (1)Orchis coriophora
335.storczyk drobnokwiatowy (1)Orchis ustulata
336.storczyk kukawka (1)Orchis militaris
337.storczyk męski (1)Orchis mascula
338.storczyk purpurowy (1)Orchis purpurea
339.storczyk samiczy (1) (3)Orchis morio
340.storczyk trójzębny (1) (3)Orchis tridentata
341.storzan bezlistny (3)Epipogium aphyllum
342.tajęża jednostronnaGoodyera repens
343.wątlik błotnyHammarbya paludosa
344.wyblin jednolistnyMalaxis monophyllos
345.żłobik koralowyCorallorhiza trifida
szczeciowateDipsacaceae
346.czarcikęsik Kluka (1)Succisella inflexa
szorskolistneBoraginaceae
347.niezapominajka wczesnaMyosotis praecox
348.żmijowiec czerwony (1) (2) (3)Echium russicum
trawyPoaceae
349.koleantus delikatny (2) (3) (3)Coleanthus subtilis
350.kostrzewa ametystowaFestuca amethystina
351.kostrzewa blada (1) (3)Festuca pallens
352.ostnica Jana (1)Stipa joannis
353.ostnica piaskowa (1)Stipa borysthenica
354.ostnica powabna (1)Stipa pulcherrima
355.ostnica włosowata (1)Stipa capillata
356.perłówka siedmiogrodzkaMelica transsilvanica
357.wiechlina (wyklina) granitowaPoa granitica
trędownikowateScrophulariaceae
358.gnidosz dwubarwny (3)Pedicularis oederi
359.gnidosz Hacqueta (3)Pedicularis hacquetii
360.gnidosz królewskiPedicularis sceptrum-carolinum
361.gnidosz okółkowy (3)Pedicularis verticillata
362.gnidosz sudecki (2) (3)Pedicularis sudetica
363.lindernia mułowa (2) (3)Lindernia procumbens
364.lnica wonna (2) (3)Linaria odora
365.pszeniec grzebieniastyMelampyrum cristatum
366.tocja alpejska (2) (3)Tozzia alpina
turzycowateCyperaceae
367.cibora MichelaCyperus michelianus
368.cibora żółta (3)Cyperus flavescens
369.kłóć wiechowata (3)Caldium mariscus
370.marzyca czarniawaSchoenus nigricans
371.marzyca rudaSchoenus ferrugineus
372.oczeret sztyletowatySchoenoplectus mucronatus
373.ponikło kraińskie (2) (3)Eleocharis carniolica
374.ponikło maleńkieEleocharis parvula
375.ponikło wielołodygoweEleocharis multicaulis
376.przygiełka brunatnaRhynchospora fusca
377.turzyca BuxbaumaCarex buxbaumii
378.turzyca Davalla (1)Carex davalliana
379.turzyca delikatnaCarex supina
380.turzyca patagońskaCarex magellanica
381.turzyca pchla (1)Carex pulicaris
382.turzyca rozsuniętaCarex divulsa
383.turzyca strunowaCarex chordorrhiza
384.turzyca torfowa (3)Carex heleonastes
385.turzyca życicowaCarex loliacea
386.turzyca żytowata (1)Carex secalina
387.wełnianka delikatnaEriophorum gracile
wargoweLamiaceae
388.macierzanka wczesna (1)Thymus praecox
389.pszczelnik wąskolistnyDracocephalum ruyschiana
wawrzynkowateThymelaeaceae
390.wawrzynek główkowy (1) (3)Daphne cneorum
wielosiłowatePolemoniaceae
391.wielosił błękitny (1)Polemonium coeruleum
wierzbowateSalicaceae
392.wierzba borówkolistna (1) (3)Salix myrtilloides
393.wierzba lapońska (1) (3)Salix lapponum
wilczomleczowateEuphorbiaceae
394.wilczomlecz (ostromlecz) pstry (3)Euphorbia epithymoides
woskownicowateMyricaceae
395.woskownica europejska (1) (3)Myrica gale
wrzosowateEricaceae
396.chamedafne północna (3)Chamaedaphne calyculata
397.mącznica lekarskaArctostaphylos uva-ursi
398.różanecznik żółty (1) (2) (3)Rhododendron luteum
399.wrzosiec bagienny (3)Erica tetralix
złożoneAsteraceae
400.arnika górska (1)Arnica montana
401.aster gawędka (1)Aster amellus
402.aster solny (1)Aster tripolium
403.chryzantema (złocień) Zawadzkiego (3)Dendranthema zawadzkii
404.dziewięćsił popłocholistny (1) (2) (3)Carlina onopordifolia
405.języczka syberyjska (1) (2) (3)Ligularia sibirica
406.mniszek pieniński (3)Taraxacum pieninicum
407.ożota zwyczajnaLinosyris vulgaris
408.przymiotno węgierskie (3)Erigeron hungaricus
409.sierpik różnolistny (1) (2) (3)Serratula lycopifolia
410.szarotka alpejska (3)Leontopodium alpinum
411.wężymord stepowy (1)Scorzonera purpurea
zosterowateZosteraceae
412.zostera morskaZostera marina
żabieńcowateAlismataceae
413.elisma wodna (2) (3)Luronium natans
414.kaldezja dziewięciornikowata (1) (2) (3)Caldesia parnassifolia
żabiściekowateHydrocharitaceae
415.przesiąkra okółkowa (3)Hydrilla verticillata
Objaśnienia:

Gatunki roślin zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne, w następujący sposób:

- wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD,

- małymi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy rodzin,

- nazwy naukowe dodatkowo wyróżniono czcionką pochyłą.

* Brak nazwy gatunkowej polskiej.

(1) - gatunki wymagające ochrony czynnej.

(2) - gatunki, których dotyczy zakaz transportu okazów gatunków roślin dziko występujących, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia oraz nie dotyczy odstępstwo, o którym mowa w § 8 pkt 3.

(3) - gatunki, których nie dotyczy odstępstwo, o którym mowa w § 8 pkt 1.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

GATUNKI ROŚLIN OBJĘTYCH OCHRONĄ CZĘŚCIOWĄ

Lp.Nazwa polskaNazwa naukowa
KRASNOROSTYRHODOPHYTA
rozróżkowateCeramiaceae
1.rozróżka * (3)Ceramium circinatum
RAMIENICECHAROPHYTA
ramienicowateCharaceae
2.krynicznik kolczasty (3)Nitella mucronata
3.krynicznik giętkiNitella flexilis
4.krynicznica tępaNitellopsis obtusa
5.ramienica bałtyckaChara baltica
6.ramienica wieńcowa (3)Chara braunii (Ch. Coronata)
7.ramienica kolczasta (3)Chara aculeoata
8.ramienica kosmata (3)Chara hispida
9.ramienica omszonaChara tomentosa
10.rozsocha morska (3)Tolypella nidifica
WĄTROBOWCEMARCHANTIOPHYTA
buławniczkowateCephaloziellaceae
11.buławniczka delikatnaCephaloziella elachista
12.buławniczka ząbkowanaCephaloziella spinigera
czarostkowateFossombroniaceae
13.czarostka WondraczekiegoFossombronia wondraczekii
głowiakowateCephaloziaceae
14.głowiak długokłosyCephalozia macrostachya
15.nowellia krzywolistnaNowellia curvifolia
jednoczepkowateHaplomitriaceae
16.meszek darenkowyJungermannia caespiticia
łuskolistowateLepidoziaceae
17.biczyca trójwrębnaBazzania trilobata
miedzikowateFrullaniaceae
18.miedzik płaskiFrullania dilatata
parzochowatePorellaceae
19.parzoch BaueraPorella baueri
20.parzoch sercowatyPorella cordaeana
piórkowcowateTrichocoleaceae
21.piórkowiec kutnerowatyTrichocolea tomentella
rzęsiakowatePtilidiaceae
22.rzęsiak pospolityPtilidium ciliare
skosatkowatePlagiochilaceae
23.skosatka zanokcicowataPlagiochila asplenioides
srebrzykowateGymnomitriaceae
24.miechrza wyciętaMarsupella emarginata
widlikowateMetzgeriaceae
25.widlicowiec omszonyApometzgeria pubescens
26.widlik podwójnyMetzgeria conjugata
MCHYBRYOPHYTA
bezlistowateBuxbaumiaceae
27.bezlist zwyczajnyBuxbaumia aphylla
bielistkowateLeucobryaceae
28.bielistka jałowcowataLeucobryum jun ipero ideum
29.bielistka siwaLeucobryum glaucum
błotniszkowateHelodiaceae
30.źródliskowiec tujowatyPalustriella decipiens
31.źródliskowiec zmiennyPalustriella commutata
drabikowateClimaciaceae
32.drabik drzewkowatyClimacium dendroides
drobniaczkowateSeligeriaceae
33.drobniaczek łukowatySeligeria campylopoda
34.drobniaczek rozłożystySeligeria patula
35.drobniaczek wapiennySeligeria calcarea
36.krótkoząb skalnyBrachydontium trichodes
fałdźcowateRhytidiaceae
37.fałdziec pomarszczonyRhytidium rugosum
gajnikowateHylocomiaceae
38.fałdownik nastroszonyRhytidiadelphus squarrosus
39.fałdownik trzyrzędowyRhytidiadelphus triquetrus
40.gajniczek krótkodzióbkowyLoeskeobryum brevirostre
41.gajnik lśniącyHylocomium splendens
42.rokietnik pospolityPleurozium schreberi
jętniczkowateEphemeraceae
43.jętniczek odgiętolistnyEphemerum recurvifolium
44.jętniczek zbityEphemerum cohaerens
krótkoszowateBrachytheciaceae
45.brodawkowiec czystyPseudoscleropodium purum
46.dzióbkowiec bruzdowanyEurhynchium striatum
47.dzióbkowiec ZetterstedtaEurhynchium angustirete
48.krótkosz namurnikowyBrachythecium geheebii
krzewinkowateThamnobyaceae
49.krzewik źródliskowyThamnobryum alopecurum
krzywoszyjowateAmblystegiaceae
50.błyszcze włosowate (3)Tomentypnum nitens
51.krzywoszyj korzeniowyAmblystegium radicale
52.limprichtia długokończystaLimprichtia revolvens
53.limprichtia pośredniaLimprichtia cossonii
54.sierpowiec brudnyDrepanocladus sordidus
55.sierpowiec jeziornyDrepanocladus stagnatus
56.sierpowiec moczarowyDrepanocladus sendtneri
57.tęposz niskiLeptodictyum humile
58.wodnokrzywoszyj rzecznyHygroamblystegium fluviatile
59.wodnokrzywoszyj zanurzonyHygroamblystegium tenax
miecherowateNeckeraceae
60.gładysz paprociowatyHomalia trichomanoides
61.miechera BesseraNeckera besseri
62.miechera kędzierzawaNeckera crispa
63.miechera spłaszczonaNeckera complanata
naleźlinowateAndreaceae
64.naleźlina BlyttaAndreaea blyttii
65.naleźlina grubożebrowaAndreaea crassinervia
66.naleźlina RothaAndreaea rothii
67.naleźlina skalnaAndreaea rupestris
68.naleźlina śnieżnaAndreaea nivalis
69.naleźlina zimnaAndreaea frigida
osadniczkowateDisceliaceae
70.osadniczek gołyDiscelium nudum
płoniwowatePottiaceae
71.boczeń nastroszonyPleurochaete squarrosa
72.bródek zwisłyTortula cernua
73.kędzierzawka kruchaTortella fragilis
74.kędzierzawka żółtozielonaTortella flavovirens
75.pędzliczek brodawkowatySyntrichia papillosa
76.pędzliczek chińskiSyntrichia sinensis
77.pędzliczek gładkowłoskowySyntrichia laevipila
78.pędzliczek szerokolistnySyntrichia latifolia
79.pędzliczek zielonawySyntrichia virescens
80.ślimakobrzeżek lessowyHilpertia velenovskyi
płonnikowatePolytrichaceae
81.płonnik cienkiPolytrichum strictum
82.płonnik pospolityPolytrichum commune
podsadnikowateSplachnaceae
83.długoszyj piłkowanyTayloria serrata
84.podsadnik pęcherzykowatySplachnum ampullaceum
prątnikowateBryaceae
85.prątnik zbiegającyBryum weigelii
próchniczkowate (mochwianowate)Aulacomniaceae
86.próchniczek błotnyAulacomnium palustre
rokietowateHypnaceae
87.grzebieniowiec piórkowatyCtenidium molluscum
88.mokradłoszka zaostrzonaCalliergonella cuspidata
89.piórosz pierzastyPtilium crista-castrensis
90.płaszczeniec marszczonyBuckiella undulata
skrzydlikowateFissidentaceae
91.skrzydlik długoszowatyFissidens osmundoides
strzechwowateGrimmiaceae
92.rozłupek brunatnySchistidium brunnescens
93.rozłupek czarniawySchistidium atrofuscum
94.rozłupek włoskoząbSchistidium trichodon
95.siatkoząb darniowyCoscinodon cribrosus
96.strzechewka bruzdowanaOrthogrimmia sessitana
97.strzechewka darniowaOrthogrimmia caespiticia
98.strzechwa bezząbGrimmia anodon
99.strzechwa włosistaGrimmia crinita
100.strzechwowiec okrągłyDryptodon orbicularis
101.strzechwowiec zwodniczyDryptodon decipiens
szmotłochowateBartramiaceae
102.bagniak darniowyPhilonotis caespitosa
103.bagniak długokończystyPhilonotis marchica
104.bagniak kutnerowatyPhilonotis tomentella
105.bagniak spiralnyPhilonotis seriata
106.bagniak wapiennyPhilonotis calcarea
107.bagniak włosowatyPhilonotis arnellii
108.bagniak zdrojowyPhilonotis fontana
szurpkowateOrthotrichaceae
109.nastroszek BruchaUlota bruchii
110.nastroszek kędzierzawyUlota crispa
111.szurpek bezzębnyOrthotrichum gymnostomum
112.szurpek delikatnyOrthotrichum tenellum
113.szurpek porosłyOrthotrichum lyellii
114.szurpek skalnyOrthotrichum rupestre
115.szurpek słoikowatyOrthotrichum urnigerum
torfowcowateSphagnaceae
116.torfowiec bałtyckiSphagnum balticum
117.torfowiec błotnySphagnum palustre
118.torfowiec brodawkowatySphagnum papillosum
119.torfowiec brunatnySphagnum fuscum
120.torfowiec cieniutkiSphagnum tenellum
121.torfowiec czerwonawySphagnum rubellum
122.torfowiec DusenaSphagnum majus
123.torfowiec frędzlowanySphagnum fimbriatum
124.torfowiec GirgensohnaSphagnum girgensohnii
125.torfowiec jednobocznySphagnum subsecundum
126.torfowiec JensenaSphagnum jensenii
127.torfowiec magellańskiSphagnum magellanicum
128.torfowiec miękkiSphagnum molle
129.torfowiec nastroszonySphagnum squarrosum
130.torfowiec obłySphagnum teres
131.torfowiec okazałySphagnum riparium
132.torfowiec ostrolistnySphagnum capillifolium
133.torfowiec pierzastySphagnum subnitens
134.torfowiec pięciorzędowySphagnum quinquefarium
135.torfowiec płowySphagnum subfulvum
136.torfowiec pogiętySphagnum flexuosum
137.torfowiec pokrewnySphagnum affine
138.torfowiec RussowaSphagnum russowii
139.torfowiec skręconySphagnum contortum
140.torfowiec spiczastolistnySphagnum cuspidatum
141.torfowiec szorstkiSphagnum compactum
142.torfowiec środkowySphagnum centrale
143.torfowiec tępolistnySphagnum obtusum
144.torfowiec WarnstorfaSphagnum warnstorfii
145.torfowiec wąskolistnySphagnum angustifolium
146.torfowiec wklęsłolistnySphagnum platyphyllum
147.torfowiec WulfaSphagnum wulfianum
148.torfowiec zanurzonySphagnum inundatum
149.torfowiec kończystySphagnum fallax
150.torfowiec ząbkowanySphagnum denticulatum
tujowcowateThuidiaceae
151.jodłówka pospolitaAbietinella abietina
152.tujowiec delikatnyThuidium delicatulum
153.tujowiec szerokolistnyThuidium recognitum
154.tujowiec tamaryszkowatyThuidium tamariscinum
155.tujowiec włoskolistnyThuidium philibertii
widłozębowateDicranaceae
156.krzywoszczeć kruchaCampylopus fragilis
157.krzywoszczeć pogiętaCampylopus flexuosus
158.krzywoszczeć torfowaCampylopus pyriformis
159.różnoząb delikatnyCynodontium tenellum
160.różnoząb smukłyCynodontium gracilescens
161.różnoząb zwodniczyCynodontium fallax
162.widłoząb błotnyDicranum bonjeanii
163.widłoząb kędzierzawyDicranum polysetum
164.widłoząb miotłowyDicranum scoparium
165.widłoząb płowyDicranum fulvum
166.widłoząb sudeckiDicranum sendtneri
167.zwiesiniec szorstkiDicranodontium asperulum
zdrojkowateFontinalaceae
168.zdrojek łuseczkowatyFontinalis squamosa
zwiślikowateAnomodontaceae
169.zwiślik długolistnyAnomodon longifolius
170.zwiślik krótkokończystyAnomodon rugelii
171.zwiślik maczugowatyAnomodon attenuatus
172.zwiślik wiciowyAnomodon viticulosus
PAPROTNIKIPTERIDOPHYTA
języcznikowateBlechnaceae
173.podrzeń żebrowiecBlechnum spicant
widliczkowateSelaginellaceae
174.widliczka ostrozębna (3)Selaginella selaginoides
widłakowateLycopodiaceae
175.widlicz (widłak) spłaszczonyDiphasiastrum complanatum
176.widłak goździstyLycopodium clavatum
177.widłak jałowcowatyLycopodium annotinum
178.wroniec widlasty (widłak wroniec)Huperzia selago
wietlicowateAthyriaceae
179.pióropusznik strusiMatteucia struthiopteris
zanokcicowateAspleniaceae
180.zanokcica północna (3)Asplenium septentrionale
NASIENNESPERMATOPHYTA
amarylkowateAmaryllidaceae
181.śnieżyca wiosennaLeucoium vernum
182.śnieżyczka przebiśniegGalanthus nivalis
babkowatePlantaginaceae
183.konitrut błotnyGratiola officinalis
baldaszkowateApiaceae
184.dzięgiel (arcydzięgiel) litworAngelica archangelica
bobrkowateMenyanthaceae
185.bobrek trójlistkowyMenyanthes trifoliata
cisowateTaxaceae
186.cis pospolityTaxus baccata
dzwonkowateCampanulaceae
187.dzwonek szerokolistnyCampanula latifolia
188.zerwa kulista (zerwa główkowata)Phyteuma orbiculare
goryczkowateGentianaceae
189.centuria nadobnaCentaurium pulchellum
190.centuria pospolita (centuria zwyczajna)Centaurium erythraea
191.goryczka trojeściowa (goryczka trojeściowata)Gentiana asclepiadea
192.goryczuszka (goryczka) orzęsionaGentianella ciliata
193.goryczuszka (goryczka) wczesnaGentianella lutescens
goździkowateCaryophyllaceae
194.goździk piaskowyDianthus arenarius
195.goździk postrzępiony (3)Dianthus plumarius
196.goździk skupionyDianthus compactus
197.łyszczec (gipsówka) wiechowatyGypsophila paniculata
gruszyczkowatePyrolaceae
198.pomocnik baldaszkowyChimaphila umbellata
grzybieniowateNymphaeaceae
199.grzybienie białeNymphaea alba
200.grzybienie północne (grzybienie zapoznane)Nymphaea candida
jaskrowateRanunculaceae
201.jaskier wielkiRanunculus lingua
202.orlik pospolityAquilegia vulgaris
203.pluskwica europejska (pluskwica cuchnąca)Cimicifuga europaea
204.tojad dzióbatyAconitum variegatum
205.tojad GayeraAconitum x gayeri
206.tojad kosmatoowockowyAconitum x hebegynum
207.tojad LengyelaAconitum x lengyelii
208.tojad PawłowskiegoAconitum x pawlowskii
209.włosienicznik rzecznyBatrachium fluitans
210.włosienicznik skapopręcikowyBatrachium trichophyllum
211.zawilec narcyzowy (zawilec narcyzowaty)Anemone narcissifolia
212.zawilec wielkokwiatowy (zawilec leśny)Anemone sylvestris
kosaćcowateIridaceae
213.szafran spiskiCrocus scepusiensis
krzyżoweBrassicaceae
214.rukiew wodnaNasturtium officinale
liliowateLiliaceae
215.cebulica dwulistna (oszloch)Scilla bifolia
216.ciemiężyca (ciemierzyca) zielonaVeratrum lobelianum
217.czosnek kątowatyAllium angulosum
218.czosnek niedźwiedziAllium ursinum
marzanowateRubiaceae
219.przytulia szorstkoowockowaGalium pumilum
motylkowateFabaceae
220.groszek błotnyLathyrus palustris
221.groszek wschodniokarpackiLathyrus laevigatus
222.komonicznik skrzydlastostrąkowyTetragonolobus maritimus
223.wilżyna ciernistaOnonis spinosa
224.wilżyna rozłogowaOnonis repens
nadwodnikowateElatinaceae
225.nadwodnik naprzeciwlistnyElatine hydropiper
226.nadwodnik okółkowyElatine alsinastrum
227.nadwodnik sześciopręcikowyElatine hexandra
228.nadwodnik trójpręcikowyElatine triandra
obrazkowateAraceae
229.obrazki alpejskieArum alpinum
oliwnikowateElaeagnaceae
230.rokitnik zwyczajnyHippophaë rhamnoides
pierwiosnkowatePrimulaceae
231.pierwiosnek (pierwiosnka) wyniosłyPrimula elatior
232.zarzyczka (kortusa) górskaCortusa matthioli
przewiertniowateCaprifoliaceae
233.wiciokrzew (suchokrzew) pomorskiLonicera periclymenum
234.zimoziół (linnea) północnyLinnaea borealis
psiankowateSolanaceae
235.lulecznica kraińskaScopolia carniolica
236.pokrzyk wilcza-jagodaAtropa belladonna
różowateRosaceae
237.parzydło leśneAruncus sylvestris
238.wiśnia karłowataCerasus fruticosa
sitowateJuncaceae
239.sit tępokwiatowyJuncus subnodulosus
skalnicowateSaxifragaceae
240.skalnica gronkowaSaxifraga paniculata
sosnowatePinaceae
241.sosna kosa (kosodrzewina, kosodrzew) (3)Pinus mugo
242.sosna limba (limba) (3)Pinus cembra
storczykowateOrchidaceae
243.gnieźnik leśnyNeottia nidus-avis
244.kruszczyk rdzawoczerwonyEpipactis atrorubens
245.kruszczyk szerokolistnyEpipactis helleborine
246.kukułka (storczyk) krwistaDactylorhiza incarnata
247.kukułka (storczyk) plamistaDactylorhiza maculata
248.kukułka (storczyk) szerokolistnaDactylorhiza majalis
249.listera jajowataListera ovata
250.podkolan białyPlatanthera bifolia
251.podkolan zielonawyPlatanthera chlorantha
świbkowateJuncaginaceae
252.świbka morskaTriglochin maritimum
tamaryszkowateTamaricaceae
253.września pobrzeżnaMyricaria germanica
trawyPoaceae
254.sesleria błotnaSesleria uliginosa
255.turówka leśnaHierochloë australis
256.turówka wonnaHierochloë odorata
trędownikowateScrophulariaceae
257.dziewanna fioletowaVerbascum phoeniceum
258.gnidosz błotnyPedicularis palustris
259.gnidosz rozesłanyPedicularis sylvatica
260.naparstnica zwyczajnaDigitalis grandiflora
turzycowateCyperaceae
261.turzyca dwupiennaCarex dioica
262.turzyca kulistaCarex globularis
263.turzyca loarskaCarex ligerica
264.turzyca MichelaCarex michelii
265.turzyca piaskowaCarex arenaria
266.turzyca ReichenbachaCarex pseudo-brizoides
267.wełnianeczka alpejskaBaeothryon alpinum
268.wełnianeczka darniowaBaeothryon caespitosum
wargoweLamiaceae
269.miodownik melisowaty (miodownik wielkokwiatowy)Melittis melissophyllum
wawrzynkowateThymelaeaceae
270.wawrzynek wilczełykoDaphne mezereum
wrzosowateEricaceae
271.bagno zwyczajneLedum palustre
272.bażyna czarnaEmpetrum nigrum
273.gruszyczka mniejszaPyrola minor
274.gruszyczka okrągłolistnaPyrola rotundifolia
275.gruszyczka średniaPyrola media
276.gruszyczka zielonawaPyrola chlorantha
277.gruszycznik jednokwiatowyMoneses uniflora
278.modrzewnica zwyczajnaAndromeda polifolia
zarazowateOrobanchaceae
279.zaraza*Orobanche bohemica
280.zaraza*Orobanche kochi
281.zaraza*Orobanche mayeri
282.zaraza alzackaOrobanche alsatica
283.zaraza BartlingaOrobanche bartlingii
284.zaraza bladokwiatowaOrobanche pallidiflora
285.zaraza bluszczowaOrobanche hederae
286.zaraza błękitnawaOrobanche coerulescens
287.zaraza czerwonawaOrobanche lutea
288.zaraza gałęzistaOrobanche ramosa
289.zaraza goryczelowaOrobanche picridis
290.zaraza macierzankowaOrobanche alba
291.zaraza niebieskaOrobanche purpurea
292.zaraza piaskowaOrobanche arenaria
293.zaraza przytuliowa (zaraza pospolita)Orobanche caryophyllacea
294.zaraza wielkaOrobanche elatior
295.zaraza żółtaOrobanche flava
zimowitowateColchicaceae
296.zimowit jesiennyColchicum autumnale
złożoneAsteraceae
297.dziewięćsił bezłodygowyCarlina acaulis
298.kocanki piaskoweHelichrysum arenarium
299.ostrożeń pannońskiCirsium pannonicum
300.ostrożeń siedmiogrodzkiCirsium decussatum
INNE GATUNKI
301.gatunki wymienione w załączniku IV dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, str. 7, z późn. zm.) - inne niż gatunki objęte ochroną ścisłą na podstawie załącznika nr 1 do rozporządzenia
Objaśnienia:

Gatunki roślin zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne, w następujący sposób:

- wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD,

- małymi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy rodzin,

- nazwy naukowe dodatkowo wyróżniono czcionką pochyłą.

* Brak nazwy gatunkowej polskiej.

(3) - gatunki, których nie dotyczy odstępstwo, o którym mowa w § 8 pkt 1.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

GATUNKI ROŚLIN OBJĘTYCH OCHRONĄ CZĘŚCIOWĄ, KTÓRE MOGĄ BYĆ POZYSKIWANE, ORAZ SPOSOBY ICH POZYSKIWANIA

Lp.Nazwa polskaNazwa naukowaSposób pozyskiwania
MCHYBRYOPHYTA
gajnikowateHylocomiaceae
1.fałdownik nastroszonyRhytidiadelphus squarrosusZbiór ręczny. Zostawić nie mniej niż 75% każdego płata i zbierać nie częściej niż raz na 5 lat w tym samym miejscu.
2.rokietnik pospolityPleurozium schreberiZbiór ręczny. Zostawić nie mniej niż 75% każdego płata i zbierać nie częściej niż raz na 5 lat w tym samym miejscu.
krótkoszowateBrachytheciaceae
3.brodawkowiec czystyPseudoscleropodium purumZbiór ręczny. Zostawić nie mniej niż 75% każdego płata i zbierać nie częściej niż raz na 5 lat w tym samym miejscu.
widłozębowateDicranaceae
4.widłoząb kędzierzawyDicranum polysetumZbiór ręczny. Zostawić nie mniej niż 75% każdego płata i zbierać nie częściej niż raz na 5 lat w tym samym miejscu.
5.widłoząb miotłowyDicranum scopariumZbiór ręczny. Zostawić nie mniej niż 75% każdego płata i zbierać nie częściej niż raz na 5 lat w tym samym miejscu.
torfowcowateSphagnaceae
6.torfowiec kończystySphagnum fallaxZbiór ręczny. Zostawić nie mniej niż 75% każdego płata i zbierać nie częściej niż raz na 5 lat w tym samym miejscu.
NASIENNESPERMATOPHYTA
bobrkowateMenyanthaceae
7.bobrek trójlistkowyMenyanthes trifoliataŚcinanie ziela narzędziami ręcznymi bez uszkadzania części podwodnych lub podziemnych. Zostawić nie mniej niż 75% populacji i zbierać nie częściej niż raz na 5 lat w tym samym miejscu.
liliowateLiliaceae
8.czosnek niedźwiedziAllium ursinumZbiór ręczny z licznych populacji, wyłącznie na obszarze województw: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Zostawić nie mniej niż 75% populacji. Nie należy uszkadzać części podziemnych.
oliwnikowateElaeagnaceae
9.rokitnik zwyczajnyHippophaë rhamnoidesZbiór owoców, bez uszkadzania krzewów, poza siedliskami wydmowymi i klifowymi.
trawyPoaceae
10.turówka leśnaHierochloë AustralisŚcinanie ziela narzędziami ręcznymi bez uszkadzania części podziemnych.
11.turówka wonnaHierochloë odorataŚcinanie ziela narzędziami ręcznymi bez uszkadzania części podziemnych.
złożoneAsteraceae
12.kocanki piaskoweHelichrysum arenariumZbiór ręczny koszyczków. Zostawić nie mniej niż 75% populacji.
Objaśnienia:

Gatunki roślin zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne, w następujący sposób:

- wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD,

- małymi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy rodzin,

- nazwy naukowe dodatkowo wyróżniono czcionką pochyłą.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI ROŚLIN WYMAGAJĄCYCH USTALENIA STREF OCHRONY ICH OSTOI I STANOWISK ORAZ WIELKOŚĆ TYCH STREF OCHRONY

Lp.Nazwa polskaNazwa naukowaWielkość strefy ochrony
PAPROTNIKIPTERIDOPHYTA
poryblinowateIsoëtaceae
1.poryblin kolczastyIsoëtes echinosporaCały zbiornik wodny, w którym występuje.
rozpłochowateHymenophyllaceae
2.włosocień delikatnyTrichomanes speciosumStanowisko wraz z ostoją o promieniu do 100 m od granic stanowiska.
zanokcicowateAspleniaceae
3.zanokcica ciemnaAsplenium adiantum-nigrumStanowisko wraz z ostoją o promieniu do 30 m od granic stanowiska.
4.zanokcica klinowataAsplenium cuneifoliumStanowisko wraz z z ostoją o promieniu do 30 m od granic stanowiska.
5.zanokcica serpentynowaAsplenium adulterinumStanowisko wraz z ostoją o promieniu do 30 m od granic stanowiska.
NASIENNESPERMATOPHYTA
krzyżoweBrassicaceae
6.warzucha polskaCochlearia polonicaStanowisko wraz z ostoją o promieniu do 50 m od granic stanowiska.
liliowateLiliaceae
7.ciemiężyca (ciemierzyca) czarnaVeratrum nigrumStanowisko wraz z ostoją o promieniu do 50 m od granic stanowiska.
rosiczkowateDroseraceae
8.aldrowanda pęcherzykowataAldrovanda vesiculosaCały zbiornik wodny, w którym występuje.
storczykowateOrchidaceae
9.kukuczka kapturkowataNeottianthe cucullataStanowisko wraz z ostoją o promieniu do 100 m od granic stanowiska.
10.miodokwiat krzyżowyHerminium monorchisCałe torfowisko, na którym występuje.
zabieńcowateAlismataceae
11.elisma wodnaLuronium natansCały zbiornik wodny, w którym występuje.
12.kaldezja dziewięciornikowataCaldesia parnassifoliaCały zbiornik wodny, w którym występuje, wraz z ostoją o promieniu do 50 m od granic stanowiska.
Objaśnienia:

Gatunki roślin zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne, w następujący sposób:

- wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD,

- małymi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy rodzin,

- nazwy naukowe dodatkowo wyróżniono czcionką pochyłą.

1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. poz. 81), które utraciło moc z dniem 2 października 2014 r. zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 985).