Ochrona gatunkowa roślin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.81

Akt utracił moc
Wersja od: 20 stycznia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 5 stycznia 2012 r.
w sprawie ochrony gatunkowej roślin

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje;
Rozporządzenie określa:
1)
gatunki dziko występujących roślin:
a)
objętych ochroną ścisłą, z wyszczególnieniem gatunków wymagających ochrony czynnej,
b)
objętych ochroną częściową,
c)
objętych ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane, oraz sposoby ich pozyskiwania,
d)
wymagających ustalenia stref ochrony ich ostoi lub stanowisk oraz wielkość tych stref;
2)
zakazy właściwe dla poszczególnych gatunków lub grup gatunków roślin i odstępstwa od zakazów;
3)
sposoby ochrony gatunków roślin.
Gatunki, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
Gatunki, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b, są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
Gatunki, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. c, oraz sposoby ich pozyskiwania, są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
Gatunki, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. d, oraz wielkość stref ochrony ich ostoi lub stanowisk, są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
W stosunku do roślin należących do dziko występujących gatunków, o których mowa w § 2-4, wprowadza się następujące zakazy:
1)
zrywania, niszczenia i uszkadzania;
2)
niszczenia ich siedlisk i ostoi;
3)
dokonywania zmian stosunków wodnych, stosowania środków chemicznych, niszczenia ściółki leśnej i gleby w ostojach;
4)
pozyskiwania, zbioru, przetrzymywania, posiadania, preparowania i przetwarzania okazów gatunków;
5)
zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaży, wymiany i darowizny okazów gatunków;
6)
wwożenia z zagranicy i wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków.
1.
Zakazy, o których mowa w § 6 pkt 1-3, w stosunku do gatunków dziko występujących roślin, objętych ochroną gatunkową, z wyjątkiem gatunków wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia oznaczonych symbolem (1), nie dotyczą:
1)
wykonywania czynności związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej, jeżeli technologia prac uniemożliwia przestrzeganie zakazów;
2)
usuwania roślin niszczących materiały lub obiekty budowlane.
2.
Zakazy, o których mowa w § 6 pkt 4-6, nie dotyczą:
1)
pozyskiwania okazów gatunków określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, które uzyskały zezwolenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska na ich pozyskiwanie;
2)
przetrzymywania, zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaży, wymiany, darowizny, a także wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków, o których mowa w pkt 1.
Sposoby ochrony gatunków polegają na:
1)
zabezpieczaniu ostoi i stanowisk roślin przed zagrożeniami zewnętrznymi;
2)
wykonywaniu zabiegów ochronnych utrzymujących właściwy stan siedliska roślin, w szczególności:
a)
utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwych dla gatunku stosunków świetlnych,
b)
utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwego dla gatunku stanu gleby lub wody,
c)
utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwych dla gatunku stosunków wodnych,
d)
koszeniu siedliska, w sposób właściwy dla gatunku,
e)
wypasie zwierząt gospodarskich na obszarze siedliska, w sposób właściwy dla gatunku chronionego,
f)
regulowaniu liczebności roślin, grzybów i zwierząt mających wpływ na chronione gatunki;
3)
wspomaganiu rozmnażania się gatunku na stanowiskach naturalnych;
4)
obserwacji i dokumentowaniu (monitoring) stanowisk, ostoi i populacji gatunków;
5)
zabezpieczaniu reprezentatywnej części populacji przez ochronę ex situ;
6)
zasilaniu populacji naturalnych przez wprowadzenie osobników z hodowli ex situ;
7)
przywracaniu roślin z hodowli ex situ do środowiska przyrodniczego;
8)
przenoszeniu roślin zagrożonych na nowe stanowiska;
9)
edukacji w zakresie rozpoznawania gatunków chronionych i sposobów ich ochrony;
10)
prowadzeniu upraw roślin należących do gatunków chronionych wykorzystywanych do celów gospodarczych;
11)
promowaniu technologii prac związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej, umożliwiających zachowanie ostoi i stanowisk gatunków chronionych.
Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1764).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

GATUNKI DZIKO WYSTĘPUJĄCYCH ROŚLIN OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM GATUNKÓW WYMAGAJĄCYCH OCHRONY CZYNNEJ*

Lp.Nazwa polskaNazwa łacińska
BRUNATNICEPHAEOPHYTA
morszczynowateFucaceae
1morszczyn pęcherzykowatyFucus vesiculosus
KRASNOROSTYRHODOPHYTA
hildenbrandiowateHildenbrandtiaceae
2hildenbrandia rzecznaHildenbrandtia rivularis
widlikowateFurcellariaceae
3**Furcellaria fastigiata
RAMIENICECHAROPHYTA
ramienicowateCharaceae
4krynicznik obskubanyNitella syncarpa
5krynicznik smukłyNitella gracilis
6**Nitella batrachosperma
7**Nitella capillaris
8**Nitella opaca
9**Nitella tenuissima
10**Tolypella glomerata
11**Tolypella intricata
12**Tolypella prolifera
13ramienica bałtyckaChara baltica
14ramienica grzywiastaChara filiformis
15ramienica szczeciniastaChara strigosa
16ramienica wielokolczastaChara polyacantha
17**Chara braunii
18**Chara canescens
19**Chara connivens
20**Chara crassicaulis
21**Chara tenuispina
22**Lychnothamnus barbatus
23rozsocha morskaTolypella nidifica
WĄTROBOWCEMARCHANTIOPHYTA
beznerwowateAneuraceae
24lśniątka zakrzywionaRiccardia incurvata
25lśniątka zatokowaRiccardia chamedryfolia
czubkowateLophoziaceae
26czubek delikatnyLophozia laxa
27czubek główkowatyLophozia capitata
28czubek RuthegoLophozia rutheana
29sznurnik falistolistnyJamesoniella undulifolia
30wieloklap KunzegoBarbilophozia kunzeana
31zgiętolist nadrzewnyAnastrophyllum hellerianum
grimaldiowateAytoniaceae
32gwiaździanka workowata (2) Asterella saccata
33mannia pachnąca (2) Mannia fragrans
głowiakowateCephaloziaceae
34bagniczka drobnaCladopodiella francisci
35bagniczka pływającaCladopodiella fluitans
36głowiak łańcuszkowatyCephalozia catenulata
37natorfek nagiOdontoschisma denudatum
38natorfek torfowcowyOdontoschisma sphagni
39nowellia krzywolistnaNowellia curvifolia
jednoczepkowateHaplomitriaceae
40jednoczepek HookeraHaplomitrium hookeri
ostroczepkowateOxymitraceae
41ostroczepek łuskowaty (2) Oxymitra incrassata
pallawiciniowatePallaviciniaceae
42merkia irlandzkaMoerckia hibernica
43pallawicinia LyellaPallavicinia lyellii
płożykowateGeocalycaceae
44płożyk wonnyGeocalyx graveolens
skapankowateScapaniaceae
45skapanka błotnaScapania paludicola
wgłębkowateRicciaceae
46wgłębka HübeneraRiccia huebeneriana
47wgłębka rzęsista (2) Riccia ciliifera
48wgłębka szaraRiccia trichocarpa
MCHYBRYOPHYTA
bezlistowateBuxbaumiaceae
49bezlist okrywowyBuxbaumia viridis
białozębowateLeucodontaceae
50jeżolist zwyczajnyAntitrichia curtipendula
błotniszkowateHelodiaceae
51błotniszek wełnistyHelodium blandowii
drabinowcowateCinclidiaceae
52drabinowiec mrocznyCinclidium stygium
drobniaczkowateSeligeriaceae
53drobniaczek łukowatySeligeria campylopoda
54drobniaczek rozłożystySeligeria patula
55drobniaczek wapiennySeligeria calcarea
56krótkoząb skalnyBrachydontium trichodes
gajnikowateHylocomiaceae
57gajniczek krótkodzióbkowyLoeskeobryum brevirostre
krótkoszowateBrachytheciaceae
58krótkosz namurnikowyBrachythecium geheebii
59szydłosz cienkiCirriphyllum tenuicaule
krzewikowateThamnobraceae
60krzewik źródliskowyThamnobryum alopecurum
krzywoszyjowateAmblystegiaceae
61bagiennik widłakowatyPseudocalliergon lycopodioides
62bagiennik żmijowatyPseudocalliergon trifarium
63błyszcze włoskowateTomentypnum nitens
64krzywoszyj korzeniowyAmblystegium radicale
65krzywoząb podsadnikowyAnacamptodon splachnoides
66mokradłosz wielkolistnyCalliergon megalophyllum
67mokradłosz RichardsonaCalliergon richardsonii
68sierpowiec (haczykowiec) błyszczącyDrepanocladus vernicosus
69sierpowiec brudnyDrepanocladus sordidus
70sierpowiec jeziornyDrepanocladus stagnatus
71sierpowiec moczarowyDrepanocladus sendtneri
72sierpowiec włosolistnyDrepanocladus capillifolius
73skorpionowiec brunatnyScorpidium scorpioides
74tęposz niskiLeptodictyum humile
75warnstorfia włoskolistnaWarnstorfia trichophylla
76wodnokrzywoszyj rzecznyHygroamblystegium fluviatile
77wodnokrzywoszyj zanurzonyHygroamblystegium tenax
miecherowateNeckeraceae
78gładysz paprociowatyHomalia trichomanoides
79miechera - wszystkie gatunkiNeckera spp.
naleźlinowateAndreaceae
80naleźlina - wszystkie gatunkiAndreaea spp.
nurzypląsowateCinclidotaceae
81nurzypląs czarniawyCinclidotus riparius
82nurzypląs lancetowatyCinclidotus fontinaloides
osadniczkowateDisceliaceae
83osadniczek gołyDiscelium nudum
parzęchlinowateMeesiaceae
84mszar krokiewkowatyPaludella squarrosa
85parzęchlin - wszystkie gatunkiMeesia spp.
86tępoząb białawyAmblyodon dealbatus
płaskolistowateHookeriaceae
87płaskolist lśniącyHookeria lucens
płaskomerzykowatePlagiomniaceae
88nibyprątnik torfowyPseudobryum cinclidioides
89płaskomerzyk orzęsionyPlagiomnium drummondii
płoniwowatePottiaceae
90boczeń nastroszonyPleurochaete squarrosa
91brodek RandaTortula randii
92brodek zwisłyTortula cernua
93kędziarzawka kruchaTortella fragilis
94kędzierzawka żółtozielonaTortella flavovirens
95pędzliczek brodawkowatySyntrichia papillosa
96pędzliczek chińskiSyntrichia sinensis
97pędzliczek gładkowłoskowySyntrichia laevipila
98pędzliczek szerokolistnySyntrichia latifolia
99pędzliczek zielonawySyntrichia virescens
100ślimakobrzeżek lessowyHilpertia velenovskyi
podsadnikowateSplachnaceae
101długoszyj piłkowanyTayloria serrata
102podsadnik kulistySplachnum sphaericum
103podsadnik pęcherzykowatySplachnum ampullaceum
prątnikowateBryaceae
104prątnik brandenburskiBryum neodamense
105prątnik jajowatyBryum subneodamense
106prątnik meklemburskiBryum warneum
107prątnik nadobnyBryum calophyllum
108prątnik okrągłolistnyBryum cyclophyllum
109prątnik solniskowyBryum salinum
110prątnik zbiegającyBryum weigelii
rokietowateHypnaceae
111rokiet łąkowyHypnum pratense
112rokiet SauteraHypnum sauteri
skrętkowateFunariaceae
113bezrąbek czterokanciastyPyramidula tetragona
skrzydlikowateFissidentaceae
114skrzydlik długoszowatyFissidens osmundoides
115skrzydlik studziennikFissidens fontanus
116skrzydlik tęgoszczecinowyFissidens crassipes
strzechwowateGrimmiaceae
117rozłupek brunatnySchistidium brunnescens
118rozłupek czarniawySchistidium atrofuscum
119rozłupek wiotkiSchistidium flaccidum
120rozłupek włoskoząbSchistidium trichodon
121siatkoząb darniowyCoscinodon cribrosus
122strzechewka bruzdowanaOrthogrimmia sessitana
123strzechewka darniowaOrthogrimmia caespiticia
124strzechwa bezząbGrimmia anodon
125strzechwa włosistaGrimmia crinita
126strzechwowiec okrągłyDryptodon orbicularis
127strzechwowiec zwodniczyDryptodon decipiens
szmotłochowateBartramiaceae
128bagnik - wszystkie gatunki oprócz bagnika zdrojowegoPhilonotis spp., z wyjątkiem Philonotis fontana
szurpkowateOrthotrichaceae
129nastroszek - wszystkie gatunkiUlota spp.
130szurpek bezzębnyOrthotrichum gymnostomum
131szurpek delikatnyOrthotrichum tenellum
132szurpek drobnyOrthotrichum microcarpum
133szurpek porosłyOrthotrichum lyellii
134szurpek RogeraOrthotrichum rogeri
135szurpek słoikowatyOrthotrichum urnigerum
136szurpek skalnyOrthotrichum rupestre
137szurpek szwedzkiOrthotrichum scanicum
138zrostniczek zielonyZygodon viridissimus
139zrostniczek wysmukłyZygodon gracilis
torfowcowateSphagnaceae
140torfowiec - wszystkie gatunki, z wyjątkiem torfowca kończystego i torfowca nastroszonegoSphagnum spp., z wyjątkiem Sphagnum fallax i Sphagnum squarrosum
tujowcowateThuidiaceae
141tujnik maleńkiCyrto-hypnum minutulum
trzęślikowateTimmiaceae
142trzęsiec meklemburskiTimmia megapolitana
widłozębowateDicranaceae
143krzywoszczeć pogiętaCampylopus flexuosus
144krzywoszczeć SchimperaCampylopus schimperi
145krzywoszczeć torfowaCampylopus pyriformis
146różnoząb delikatnyCynodontium tenellum
147różnoząb smukłyCynodontium gracilescens
148różnoząb zwodniczyCynodontium fallax
149skrobak rozłupanyCnestrum schistii
150widłoząb BergeraDicranum undulatum
151widłoząb błotnyDicranum bonjeanii
152widłoząb płowyDicranum fulvum
153widłoząb sudeckiDicranum sendtneri
154widłoząb zielonyDicranum viride
155zwiesiniec szorstkiDicranodontium asperulum
zdrojkowateFontinalaceae
156moczara (żaglik) sierpowataDichelyma falcatum
157moczara (żaglik) włoskowataDichelyma capillaceum
158zdrojek łuseczkowatyFontinalis squamosa
159zdrojek rokietowatyFontinalis hypnoides
160zdrojek szwedzkiFontinalis dalecarlica
zwiślikowateAnomodontaceae
161zwiślik - wszystkie gatunkiAnomodon spp.
PAPROTNIKIPTERIDOPHYTA
długoszowateOsmundaceae
162długosz królewskiOsmunda regalis
języcznikowateBlechnaceae
163podrzeń żebrowiecBlechnum spicant
marsyliowateMarsileaceae
164marsylia czterolistna (1) (2) Marsilea quadrifolia
165gałuszka kulecznica (1) (2) Pilularia globulifera
nasięźrzałowateOphioglossaceae
166podejźrzon pojedynczy (1) (2) Botrychium simplex
167podejźrzon - pozostałe gatunki (2) Botrychium spp. - pozostałe gatunki
168nasięźrzał pospolity (2) Ophioglossum vulgatum
paprotkowatePolypodiaceae
169paprotka zwyczajnaPolypodium vulgare
paprotnikowateAspidiaceae
170paprotnik - wszystkie gatunkiPolystichum spp.
poryblinowateIsoëtaceae
171poryblin kolczasty (1) Isoëtes echinospora
172poryblin jeziornyIsoëtes lacustris
salwiniowateSalviniaceae
173salwinia pływającaSalvinia natans
skrzypowateEquisetaceae
174skrzyp olbrzymiEquisetum telmateia
175skrzyp pstryEquisetum variegatum
widliczkowateSelaginellaceae
176widliczka - wszystkie gatunkiSelaginella spp.
widłakowateLycopodiaceae
177wszystkie gatunkiwszystkie gatunki
wietlicowateAthyriaceae
178pióropusznik strusiMatteucia struthiopteris
179rozrzutka brunatna (2) Woodsia ilvensis
zanokcicowateAspleniaceae
180zanokcica serpentynowa (1) (2) Asplenium adiantum-nigrum
181zanokcica ciemna (1) (2) Asplenium adulterinum
182zanokcica klinowata (1) (2) Asplenium cuneifolium
183języcznik zwyczajnyPhyllitis scolopendrium
zmienkowateCryptogrammaceae
184zmienka górskaCryptogramma crispa
**Hymenophyllaceae
185włosocień delikatny (1) Trichomanes speciosum
NAGOZALĄŻKOWEPINOPHYTINA
cisowateTaxaceae
186cis pospolityTaxus baccata
sosnowatePinaceae
187sosna błotnaPinus x rhaetica
188sosna limba (limba) Pinus cembra
189sosna kosa (kosodrzewina, kosodrzew) Pinus mugo
DWULIŚCIENNEMAGNOLIOPSIDA
babkowatePlantaginaceae
190babka nadmorska (2) Plantago maritima
191babka pierzasta (2) Plantago coronopus
192brzeżyca jednokwiatowaLittorella uniflora
baldaszkowateApiaceae
193cieszynianka wiosennaHacquetia epipactis
194dzięgiel (arcydzięgiel) litworAngelica archangelica
195mikołajek nadmorskiEryngium maritimum
196selery (pęczyna) błotne (1) (2) Apium repens
197selery węzłobaldachowe (1) Apium nodiflorum
198starodub łąkowy (1) (2) Ostericum palustre (Angelica palustris)
bobrkowateMenyanthaceae
199grzybieńczyk wodnyNymphoides peltata
brzozowateBetulaceae
200brzoza karłowataBetula nana
201brzoza niska (2) Betula humilis
202brzoza ojcowska (2) Betula x oycoviensis
dymnicowateFumariaceae
203kokorycz drobnaCorydalis pumila
dziurawcowateHypericaceae
204dziurawiec nadobnyHypericum pulchrum
205dziurawiec wytworny (1) (2) Hypericum elegans
dzwonkowateCampanulaceae
206dzwonecznik wonny (1) (2) Adenophora liliifolia
207dzwonek boloński (2) Campanula bononiensis
208dzwonek brodatyCampanula barbata
209dzwonek karkonoski (1) Campanula bohemica
210dzwonek piłkowany (dzwonek lancetowaty) (1) Campanula serrata
211dzwonek szerokolistnyCampanula latifolia
212dzwonek syberyjski (2) Campanula sibirica
213zerwa kulista (zerwa główkowata) Phyteuma orbiculare
fiołkowateViolaceae
214fiołek bagiennyViola uliginosa
215fiołek mokradłowy (2) Viola stagnina
216fiołek torfowyViola epipsila
goryczkowateGentianaceae
217centuria - wszystkie gatunkiCentaurium spp.
218goryczka krzyżowa (2) Gentiana cruciata
219goryczka wąskolistna (2) Gentiana pneumonanthe
220goryczka - pozostałe gatunkiGentiana - pozostałe gatunki
221goryczuszka (goryczka) bałtycka (2) Gentianella baltica
222goryczuszka (goryczka) błotna (2) Gentianella uliginosa
223goryczuszka (goryczka) czeska (1) (2) Gentianella bohemica
224goryczuszka (goryczka) polna (2) Gentianella campestris
225goryczuszka (goryczka) Wettsteina (2) Gentianella germanica
226goryczuszka (goryczka) - pozostałe gatunkiGentianella - pozostałe gatunki
227niebielistka (swercja) trwała (2) Swertia perennis
goździkowateCaryophyllaceae
228goździk kosmaty (2) Dianthus armeria
229goździk lodowcowy (goździk lodnikowy) Dianthus glacialis
230goździk lśniący (1) Dianthus nitidus
231goździk okazałyDianthus speciosus
232goździk piaskowyDianthus arenarius
233goździk postrzępionyDianthus plumarius
234goździk pyszny (2) Dianthus superbus
235goździk siny (2) Dianthus gratianopolitanus
236goździk skupionyDianthus compactus
237lepnica litewskaSilene lithuanica
238łyszczec (gipsówka) wiechowatyGypsophila paniculata
239nadbrzeżyca nadrzeczna (2) Corrigiola litoralis
gruboszowateCrassulaceae
240rojnik górskiSempervivum montanum
241rojownik (rojnik) pospolityJovibarba sobolifera
242rojownik (rojnik) włochatyJovibarba hirta
gruszyczkowatePyrolaceae
243pomocnik baldaszkowyChimaphila umbellata
grzybieniowateNymphaeaceae
244grążel drobnyNuphar pumila
245grzybienie północne (grzybienie zapoznane) Nymphaea candida
jaskrowateRanunculaceae
246ciemiernik czerwonawyHelleborus purpurascens
247jaskier illiryjski (1) (2) Ranunculus illyricus
248miłek wiosenny (2) Adonis vernalis
249orlik pospolityAquilegia vulgaris
250pełnik - wszystkie gatunki (2) Trollius spp.
251pluskwica europejska (pluskwica cuchnąca) Cimicifuga europaea
252powojnik prostyClematis recta
253przylaszczka pospolita (przelaszczka trojanek) Hepatica nobilis
254sasanka alpejskaPulsatilla alba
255sasanka łąkowa (2) Pulsatilla pratensis
256sasanka otwarta (sasanka dzwonkowata) (1) (2) Pulsatilla patens
257sasanka słowacka (1) (2) Pulsatilla slavica
258sasanka wiosenna (2) Pulsatilla vernalis
259sasanka zwyczajna (1) (2) Pulsatilla vulgaris
260tojad morawski (1) Aconitum firmum ssp. moravicum
261tojad - pozostałe gatunkiAconitum spp. - pozostałe gatunki
262włosienicznik (jaskier) - wszystkie gatunki, z wyjątkiem włosienicznika krążkolistnegoBatrachium spp., z wyjątkiem Batrachium circinatum
263zawilec narcyzowy (zawilec narcyzowaty) Anemone narcissifolia
264zawilec wielkokwiatowy (zawilec leśny) (2) Anemone sylvestris
kłokoczkowateStaphyleaceae
265kłokoczka południowaStaphylea pinnata
komosowateChenopodiaceae
266soliród (solirodek) zielny (2) Salicornia europaea
kotewkowateTrapaceae
267kotewka orzech wodny (1) (2) Trapa natans
krzyżoweBrassicaceae
268pszonak pieniński (1) (2) Erysimum pieninicum
269rukiew - wszystkie gatunkiNasturtium spp.
270warzucha polska (1) (2) Cochlearia polonica
271warzucha tatrzańska (1) Cochlearia tatrae
lnowateLinaceae
272len austriackiLinum austriacum
273len włochaty (2) Linum hirsutum
274len złocisty (2) Linum flavum
lobeliowateLobeliaceae
275lobelia jeziornaLobelia dortmanna
marzanowateRubiaceae
276przytulia krakowska (1) (2) Galium cracoviense
277przytulia stepowa (2) Galium valdepilosum
278przytulia sudecka (1) Galium sudeticum
motylkowateFabaceae
279groszek szerokolistny (2) Lathyrus latifolius
280groszek wielkoprzylistkowy (2) Lathyrus pisiformis
281groszek wschodniokarpackiLathyrus laevigatus
282ostrołódka kosmata (2) Oxytropis pilosa
283szczodrzeniec zmienny (1) (2) Chamaecytisus albus
nadwodnikowateElatinaceae
284nadwodnik - wszystkie gatunkiElatine spp.
oliwnikowateElaeagnaceae
285rokitnik zwyczajnyHippophaë rhamnoides
pierwiosnkowatePrimulaceae
286cyklamen purpurowy (1) Cyclamen purpurascens
287mlecznik nadmorski (2) Glaux maritima
288pierwiosnek (pierwiosnka) - wszystkie gatunki, z wyjątkiem pierwiosnka (pierwiosnki) wyniosłego i pierwiosnka (pierwiosnki) lekarskiegoPrimula spp., z wyjątkiem Primula elatior i Primula veris
289zarzyczka (kortusa) górskaCortusa matthioli
pływaczowateLentibulariaceae
290pływacz - wszystkie gatunkiUtricularia spp.
291tłustosz - wszystkie gatunkiPinguicula spp.
portulakowatePortulacaceae
292zdrojek błyszczącyMontia fontana
przewiertniowateCaprifoliaceae
293wiciokrzew (suchokrzew) pomorskiLonicera periclymenum
294zimoziół (linnea) północnyLinnaea borealis
psiankowateSolanaceae
295lulecznica kraińskaScopolia carniolica
296pokrzyk wilcza-jagodaAtropa belladonna
rosiczkowateDroseraceae
297aldrowanda pęcherzykowata (1) (2) Aldrovanda vesiculosa
298rosiczka - wszystkie gatunkiDrosera spp.
różowateRosaceae
299jarząb brekinia (brzęk) Sorbus torminalis
300jarząb szwedzkiSorbus intermedia
301malina moroszkaRubus chamaemorus
302parzydło leśneAruncus sylvestris
303pięciornik śląski (1) (2) Potentilla silesiaca
304róża francuska (2) Rosa gallica
305rzepik szczeciniasty (1) Agrimonia pilosa
306tawuła średnia (1) Spiraea media
307wiśnia karłowata (2) Cerasus fruticosa
rutowateRutaceae
308dyptam jesionolistny (1) Dictamnus albus
sandałowcowateSantalaceae
309leniec bezpodkwiatkowy (1) (2) Thesium ebracteatum
skalnicowateSaxifragaceae
310skalnica gronkowaSaxifraga paniculata
311skalnica torfowiskowa (1) Saxifraga hirculus
szczeciowateDipsacaceae
312czarcikęsik Kluka (2) Succisella inflexa
szorstkolistneBoraginaceae
313żmijowiec czerwony (1) (2) Echium russicum
trędownikowateScrophulariaceae
314gnidosz sudecki (1) Pedicularis sudetica
315gnidosz - pozostałe gatunkiPedicularis spp. - pozostałe gatunki
316konitrut błotny (2) Gratiola officinalis
317lnica wonna (1) Linaria odora
318lindernia mułowa (1) Lindernia procumbens
319naparstnica zwyczajnaDigitalis grandiflora
320tocja karpacka (1) Tozzia carpatica
wawrzynkowateThymelaeaceae
321wawrzynek główkowy (1) (2) Daphne cneorum
322wawrzynek wilczełykoDaphne mezereum
wargoweLamiaceae
323miodownik melisowaty (miodownik wielkokwiatowy) Melittis melissophyllum
324pszczelnik wąskolistnyDracocephalum ruyschiana
wielosiłowatePolemoniaceae
325wielosił błękitny (2) Polemonium coeruleum
wierzbowateSalicaceae
326wierzba borówkolistna (2) Salix myrtilloides
327wierzba lapońska (1) (2) Salix lapponum
wilczomleczowateEuphorbiaceae
328wilczomlecz (ostromlecz) pstry (2) Euphorbia epithymoides
wrześniowateMyricaceae
329woskownica europejska (2) Myrica gale
wrzosowateEricaceae
330bagno zwyczajneLedum palustre
331chamedafne północnaChamaedaphne calyculata
332mącznica lekarskaArctostaphylos uva-ursi
333różanecznik żółty (1) (2) Rhododendron luteum
334wrzosiec bagiennyErica tetralix
zarazowateOrobanchaceae
335zaraza - wszystkie gatunkiOrobanche spp.
złożoneAsteraceae
336arnika górska (2) Arnica montana
337aster gawędkaAster amellus
338aster solny (2) Aster tripolium
339chryzantema (złocień) ZawadzkiegoDendranthema zawadzkii
340dziewięćsił popłocholistny (1) (2) Carlina onopordifolia
341dziewięćsił bezłodygowyCarlina acaulis
342języczka syberyjska (1) (2) Ligularia sibirica
343omieg górskiDoronicum austriacum
344ostrożeń pannoński (2) Cirsium pannonicum
345ożota zwyczajna (2) Linosyris vulgaris
346sierpik różnolistny (1) (2) Serratula lycopifolia
347szarotka alpejskaLeontopodium alpinum
348wężymord stepowy (2) Scorzonera purpurea
JEDNOLIŚCIENNELILIOPSIDA
amarylkowateAmaryllidaceae
349śnieżyczka przebiśniegGalanthus nivalis
350śnieżyca wiosennaLeucoium vernum
bagnicowateScheuchzeriaceae
351bagnica torfowaScheuchzeria palustris
jezierzowateNajadaceae
352jezierza giętka (1) (2) Najas flexilis
353jezierza mniejszaNajas minor
kosaćcowateIridaceae
354kosaciec bezlistny (2) Iris aphylla
355kosaciec syberyjski (2) Iris sibirica
356mieczyk błotny (1) (2) Gladiolus paluster
357mieczyk dachówkowaty (2) Gladiolus imbricatus
358szafran spiski (2) Crocus scepusiensis
liliowateLiliaceae
359cebulica dwulistna (oszloch) Scilla bifolia
360ciemiężyca (ciemierzyca) biała (2) Veratrum album
361ciemiężyca (ciemierzyca) czarna (1) Veratrum nigrum
362ciemiężyca (ciemierzyca) zielonaVeratrum lobelianum
363czosnek syberyjskiAllium sibiricum
364kosatka kielichowa (2) Tofieldia calyculata
365liczydło górskieStreptopus amplexifolius
366lilia bulwkowata (2) Lilium bulbiferum
367lilia złotogłówLilium martagon
368pajęcznica liliowata (2) Anthericum liliago
369szachownica kostkowata (1) (2) Fritillaria meleagris
370szafirek miękkolistny (2) Muscari comosum
371śniedek cienkolistny (2) Ornithogalum collinum
372śniedek - pozostałe gatunkiOrnithogalum - pozostałe gatunki
373zimowit jesienny (2) Colchicum autumnale
obrazkowateAraceae
374obrazki alpejskieArum alpinum
375obrazki plamisteArum maculatum
rdestnicowatePotamogetonaceae
376rdestniczka (rdestnica) gęsta (1) (2) Groenlandia densa
storczykowateOrchidaceae
377buławnik - wszystkie gatunkiCephalanthera spp.
378dwulistnik muszy (2) Ophrys insectifera
379gnieźnik leśnyNeottia nidus-avis
380gołek białawyLeucorchis albida
381gółka długoostrogowa (2) Gymnadenia conopsea
382gółka wonnaGymnadenia odoratissima
383koślaczek stożkowaty (1) (2) Anacamptis pyramidalis
384kręczynka jesienna (1) (2) Spiranthes spiralis
385kruszczyk - wszystkie gatunkiEpipactis spp.
386kukuczka kapturkowataNeottianthe cucullata
387kukułka (storczyk) - wszystkie gatunki (2) Dactylorhiza spp.
388lipiennik Loesela (1) (2) Liparis loeselii
389listera jajowataListera ovata
390listera sercowataListera cordata
391miodokwiat krzyżowy (1) Herminium monorchis
392obuwik pospolity (1) (2) Cypripedium calceolus
393ozorka zielona (2) Coeloglossum viride
394podkolan białyPlatanthera bifolia
395podkolan zielonawyPlatanthera chlorantha
396potrostek alpejskiChamorchis alpina
397storczyca kulista (2) Traunsteinera globosa
398storczyk - wszystkie gatunki (2) Orchis spp.
399storzan bezlistnyEpipogium aphyllum
400tajęża jednostronnaGoodyera repens
401wątlik błotnyHammarbya paludosa
402wyblin jednolistnyMalaxis monophyllos
403żłobik koralowyCorallorhiza trifida
trawyPoaceae
404kostrzewa ametystowaFestuca amethystina
405ostnica - wszystkie gatunki (2) Stipa spp.
406perłówka siedmiogrodzkaMelica transsilvanica
407wiechlina (wyklina) granitowaPoa granitica
408koleantus delikatny (1) Coleanthus subtilis
turzycowateCyperaceae
409kłoć wiechowataCladium mariscus
410marzyca czarniawaSchoenus nigricans
411marzyca rudaSchoenus ferrugineus
412ponikło kraińskie (1) Eleocharis carniolica
413ponikło wielołodygoweEleocharis multicaulis
414przygiełka brunatnaRhynchospora fusca
415turzyca bagiennaCarex limosa
416turzyca Davalla (2) Carex davalliana
417turzyca delikatnaCarex supina
418turzyca patagońskaCarex magellanica
419turzyca pchla (2) Carex pulicaris
420turzyca rozsuniętaCarex divulsa
421turzyca strunowaCarex chordorrhiza
422turzyca życicowaCarex loliacea
423turzyca żytowata (2) Carex secalina
424wełnianeczka alpejskaBaeothryon alpinum
425wełnianeczka darniowaBaeothryon caespitosum
426wełnianka delikatna (1) Eriophorum gracile
żabieńcowateAlismataceae
427elisma wodna (1) Luronium natans
428kaldesia dziewięciornikowata (1) (2) Caldesia parnassifolia
zosterowateZosteraceae
429zostera morskaZostera marina
Objaśnienia:

* Gatunki roślin zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne, w następujący sposób:

- wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD,

- małymi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy rodzin.

Nazwy łacińskie gatunków, rodzin i gromad wyróżniono dodatkowo czcionką pochyłą.

(1) - gatunki, dla których nie stosuje się określonych w § 7 rozporządzenia odstępstw od zakazów.

(2) - gatunki wymagające ochrony czynnej.

** Brak nazwy polskiej.

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

GATUNKI DZIKO WYSTĘPUJĄCYCH ROŚLIN OBJĘTYCH OCHRONĄ CZĘŚCIOWĄ*

Nazwa polskaNazwa łacińska
KRASNOROSTYRHODOPHYTA
rozróżkowateCeramiaceae
1**Ceramium circinatum
2**Ceramium diaphanum
3**Ceramium rubrum
4**Ceramium tenuicorne
WĄTROBOWCEMARCHANTIOPHYTA
łuskolistowateLepidoziaceae
5biczyca trójwrębnaBazzania trilobata
piórkowcowateTrichocoleaceae
6piórkowiec kutnerowatyTrichocolea tomentella
rzęsiakowatePtilidiaceae
7rzęsiak pospolityPtilidium ciliare
skosatkowatePlagiochilaceae
8skosatka zanokcicowataPlagiochila asplenioides
MCHYBRYOPHYTA
bielistkowateLeucobryaceae
9bielistka siwaLeucobryum glaucum
10bielistka jałowcowataLeucobryum juniperoideum
drabikowateClimaciaceae
11drabik drzewkowatyClimacium dendroides
gajnikowateHylocomiaceae
12fałdownik nastroszonyRhytidiadelphus squarrosus
13fałdownik szeleszczącyRhytidiadelphus triquetrus
14gajnik lśniącyHylocomium splendens
15rokietnik pospolityPleurozium schreberi
krótkoszowateBrachytheciaceae
16brodawkowiec czystyPseudoscleropodium purum
17dzióbkowiec bruzdowanyEurhynchium striatum
18dzióbkowiec ZetterstedtaEurhynchium angustirete
krzywoszyjowateAmblystegiaceae
19limprichtia długokończystaLimprichtia revolvens
20limprichtia pośredniaLimprichtia cossonii
płonnikowatePolytrichaceae
21płonnik cienkiPolytrichum strictum
22płonnik pospolityPolytrichum commune
próchniczkowateAulacomniaceae
23próchniczek błotnyAulacomnium palustre
rokietowateHypnaceae
24mokradłoszka zaostrzonaCalliergonella cuspidata
25piórosz pierzastyPtilium crista-castrensis
26płaszczeniec marszczonyBuckiella undulata
torfowcowateSphagnaceae
27torfowiec kończystySphagnum fallax
28torfowiec nastroszonySphagnum squarrosum
tujowcowateThuidiaceae
29jodłówka pospolitaAbietinella abietina
30tujowiec - wszystkie gatunkiThuidium spp.
widłozębowateDicranaceae
31widłoząb kędzierzawyDicranum polysetum
32widłoząb miotłowyDicranum scoparium
DWULIŚCIENNEMAGNOLIOPSIDA
araliowateAraliaceae
33bluszcz pospolityHedera helix
bobrkowateMenyanthaceae
34bobrek trójlistkowyMenyanthes trifoliata
grzybieniowateNymphaeaceae
35grążel żółtyNuphar lutea
36grzybienie białeNymphaea alba
kokornakowateAristolochiaceae
37kopytnik pospolityAsarum europaeum
marzanowateRubiaceae
38przytulia (marzanka) wonnaGalium odoratum
motylkowateFabaceae
39wilżyna - wszystkie gatunkiOnonis spp.
pierwiosnkowatePrimulaceae
40pierwiosnek (pierwiosnka) lekarskiPrimula veris
41pierwiosnek (pierwiosnka) wyniosłyPrimula elatior
przewiertniowateCaprifoliaceae
42kalina koralowaViburnum opulus
skalnicowateSaxifragaceae
43porzeczka czarnaRibes nigrum
szakłakowateRhamnaceae
44kruszyna pospolitaFrangula alnus
toinowateApocynaceae
45barwinek pospolityVinca minor
złożoneAsteraceae
46kocanki piaskoweHelichrysum arenarium
żabiściekowateHydrocharitaceae
47przesiąkra okółkowaHydrilla verticillata
JEDNOLIŚCIENNELILIOPSIDA
liliowateLiliaceae
48czosnek niedźwiedziAllium ursinum
49konwalia majowaConvallaria majalis
trawyPoaceae
50turówka leśnaHierochloë australis
51turówka wonnaHierochloë odorata
turzycowateCyperaceae
52turzyca piaskowaCarex arenaria
Objaśnienia:

* Gatunki roślin zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne, w następujący sposób:

- wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD,

- małymi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy rodzin.

Nazwy łacińskie gatunków, rodzin i gromad wyróżniono dodatkowo czcionką pochyłą.

** Brak nazwy polskiej.

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

GATUNKI DZIKO WYSTĘPUJĄCYCH ROŚLIN OBJĘTYCH OCHRONĄ CZĘŚCIOWĄ, KTÓRE MOGĄ BYĆ POZYSKIWANE, ORAZ SPOSOBY ICH POZYSKIWANIA*

Nazwa polskaNazwa łacińskaSposób pozyskiwania
MCHYBRYOPHYTA
gajnikowateHylocomiaceae
1fałdownik nastroszonyRhytidiadelphus squarrosusręczny zbiór darni
2rokietnik pospolityPleurozium schreberiręczny zbiór darni
krótkoszowateBrachytheciaceae
3brodawkowiec czystyPseudoscleropodium purumręczny zbiór darni
torfowcowateSphagnaceae
4torfowiec kończystySphagnum fallaxręczny zbiór darni
widłozębowateDicranaceae
5widłoząb kędzierzawyDicranum polysetumręczny zbiór darni
6widłoząb miotłowyDicranum scopariumręczny zbiór darni
DWULIŚCIENNEMAGNOLIOPSIDA
bobrkowateMenyanthaceae
7bobrek trójlistkowyMenyanthes trifoliataścinanie ziela narzędziami ręcznymi
kokornakowateAristolochiaceae
8kopytnik pospolityAsarum europaeumręczny zbiór ziela
marzanowateRubiaceae
9przytulia (marzanka) wonnaGalium odoratumścinanie ziela narzędziami ręcznymi
skalnicowateSaxifragaceae
10porzeczka czarnaRibes nigrumręczny zbiór liści
szakłakowateRhamnaceae
11kruszyna pospolitaFrangula alnuszdzieranie kory ze ściętych pędów
złożoneAsteraceae
12kocanki piaskoweHelichrysum arenariumścinanie i zrywanie pędów kwiatostanowych
JEDNOLIŚCIENNELILIOPSIDA
liliowateLiliaceae
13konwalia majowaConvallaria majalisręczny zbiór kwiatostanów
trawyPoaceae
14turówka leśnaHierochloë australisścinanie ziela narzędziami ręcznymi
Objaśnienia:

* Gatunki roślin zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne, w następujący sposób:

- wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD,

- małymi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy rodzin.

Nazwy łacińskie gatunków, rodzin i gromad wyróżniono dodatkowo czcionką pochyłą.

ZAŁĄCZNIK  Nr 4

GATUNKI DZIKO WYSTĘPUJĄCYCH ROŚLIN WYMAGAJĄCYCH USTALENIA STREF OCHRONY ICH OSTOI LUB STANOWISK*

Nazwa polskaNazwa łacińskaWielkość strefy ochrony
PAPROTNIKIPTERIDOPHYTA
poryblinowateIsoëtaceae
1poryblin kolczastyIsoëtes echinosporacały zbiornik wodny, w którym występuje
zanokcicowateAspleniaceae
2zanokcica ciemnaAsplenium adulterinumw promieniu 30 m od granic stanowiska
3zanokcica klinowataAsplenium cuneifoliumw promieniu 30 m od granic stanowiska
4zanokcica serpentynowaAsplenium adiantum-nigrumw promieniu 30 m od granic stanowiska
**Hymenophyllaceae
5włosocień delikatnyTrichomanes speciosumw promieniu 100 m od granic stanowiska
DWULIŚCIENNEMAGNOLIOPSIDA
rosiczkowateDroseraceae
6aldrowanda pęcherzykowataAldrovanda vesiculosacały zbiornik wodny, w którym występuje
JEDNOLIŚCIENNELILIOPSIDA
liliowateLiliaceae
7ciemiężyca czarnaVeratrum nigrumw promieniu 50 m od granic stanowiska
storczykowateOrchidaceae
8kukuczka kapturkowataNeottianthe cucullataw promieniu 100 m od granic stanowiska
9miodokwiat krzyżowyHerminium monorchiscałe torfowisko, na którym występuje
żabieńcowateAlismataceae
10elisma wodnaLuronium natanscały zbiornik wodny, w którym występuje
Objaśnienia:

* Gatunki roślin zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne, w następujący sposób:

- wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD,

- małymi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy rodzin.

Nazwy łacińskie gatunków, rodzin i gromad wyróżniono dodatkowo czcionką pochyłą.

** Brak nazwy polskiej.