§ 8. - Ochrona gatunkowa grzybów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1408

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 października 2014 r.
§  8.
W stosunku do gatunków grzybów objętych ochroną ścisłą oraz częściową stosuje się następujące sposoby ochrony:
1)
inwentaryzowanie, ocena stanu zachowania, monitorowanie stanowisk, siedlisk, ostoi i populacji grzybów oraz prowadzenie i udostępnianie baz danych dotyczących ich stanowisk i ostoi;
2)
zabezpieczanie siedlisk, ostoi i stanowisk grzybów, w szczególności:
a)
drzew w odpowiednim wieku i gatunku,
b)
rozkładającego się drewna w odpowiednim wieku i gatunku,
c)
odkrytych piaszczysk,
d)
skał i głazów oraz skupisk niewielkich kamieni,
e)
łąk i pastwisk uprawianych i użytkowanych ekstensywnie;
3)
ustalanie stref ochrony ostoi lub stanowisk;
4)
wykonywanie zabiegów ochronnych, utrzymujących właściwy stan siedlisk grzybów, w szczególności polegających na:
a)
utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwych dla gatunku stosunków świetlnych,
b)
utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwego dla gatunku stanu gleby lub wody,
c)
utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwych dla gatunku stosunków wodnych,
d)
utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwego dla siedliska składu gatunkowego, w tym usuwanie inwazyjnych gatunków obcych,
e)
zapobieganiu sukcesji roślinnej przez wypas, koszenie, wycinanie drzew i krzewów,
f)
regulowaniu liczebności roślin i zwierząt mających wpływ na gatunki objęte ochroną;
5)
zabezpieczanie reprezentatywnej części populacji przez ochronę ex situ;
6)
zasilanie lub odtwarzanie populacji przez wprowadzenie osobników z innych pobliskich stanowisk naturalnych lub z hodowli prowadzonej w ramach ochrony ex situ;
7)
przenoszenie grzybów z zagrożonych stanowisk na nowe stanowiska;
8)
promowanie ochrony różnorodności biologicznej;
9)
promowanie niezagrażających gatunkom i ich siedliskom metod zbioru i pozyskiwania grzybów;
10)
edukacja społeczeństwa w zakresie rozpoznawania gatunków objętych ochroną i sposobów ich ochrony;
11)
prowadzenie upraw grzybów należących do gatunków objętych ochroną, wykorzystywanych do celów gospodarczych w celu ograniczenia pozyskania tych gatunków ze środowiska;
12)
kontrola pozyskania grzybów gatunków objętych ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane;
13)
promowanie technologii prac związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej, umożliwiających zachowanie stanowisk, siedlisk i ostoi gatunków objętych ochroną, oraz dostosowywanie sposobów prowadzenia tej gospodarki do potrzeb ochrony gatunków;
14)
realizacja programów ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków grzybów.