§ 7. - Ochrona gatunkowa grzybów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1408

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 października 2014 r.
§  7.
W stosunku do dziko występujących grzybów należących do gatunków objętych ochroną ścisłą oraz częściową wprowadza się następujące odstępstwa od zakazów:
1)
zakazy: umyślnego niszczenia, uszkadzania i niszczenia siedlisk - nie dotyczą wykonywania czynności związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej, jeżeli technologia prac uniemożliwia przestrzeganie tych zakazów, z wyjątkiem gatunków oznaczonych symbolem (1) w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia;
2)
zakazy: umyślnego niszczenia i uszkadzania - nie dotyczą:
a)
pozyskania okazów gatunków określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia przez podmioty, które uzyskały zezwolenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na ich pozyskanie,
b)
przetrzymywania, posiadania, zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany, darowizny i wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków pozyskanych na podstawie zezwolenia, o którym mowa w lit. a;
3)
zakazy: umyślnego niszczenia, uszkadzania, przetrzymywania, posiadania, zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany, darowizny i wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków - nie dotyczą okazów gatunków pozyskanych poza granicą państwa i wwiezionych z zagranicy na podstawie zezwolenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.