§ 6. - Ochrona gatunkowa grzybów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1408

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 października 2014 r.
§  6.
1.
W stosunku do dziko występujących grzybów należących do gatunków objętych ochroną ścisłą wprowadza się następujące zakazy:
1)
umyślnego niszczenia;
2)
umyślnego zrywania lub uszkadzania;
3)
niszczenia ich siedlisk;
4)
pozyskiwania lub zbioru;
5)
przetrzymywania lub posiadania okazów gatunków;
6)
zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany lub darowizny okazów gatunków;
7)
wwożenia z zagranicy lub wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków;
8)
umyślnego przemieszczania w środowisku przyrodniczym;
9)
umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego.
2.
W stosunku do dziko występujących grzybów należących do gatunków objętych ochroną częściową wprowadza się następujące zakazy:
1)
umyślnego niszczenia;
2)
umyślnego zrywania lub uszkadzania;
3)
niszczenia ich siedlisk;
4)
pozyskiwania lub zbioru;
5)
umyślnego przemieszczania w środowisku przyrodniczym;
6)
umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego.
3.
W stosunku do innych niż dziko występujących grzybów należących do gatunków objętych ochroną ścisłą oraz częściową wprowadza się zakaz umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego.