Art. 8. - Ochrona dziedzictwa narodowego związanego z nazwami obiektów przestrzeni publicznej oraz pomnikami - Dz.U.2022.857 - OpenLEX

Art. 8. - Ochrona dziedzictwa narodowego związanego z nazwami obiektów przestrzeni publicznej oraz pomnikami

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.857

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 kwietnia 2022 r.
Art.  8. 

W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, 1192, 1535 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 655) wprowadza się następujące zmiany:

1)
uchyla się art. 31b;
2)
w art. 31c wyrazy "W przypadkach określonych w art. 31a i art. 31b" zastępuje się wyrazami "W przypadku określonym w art. 31a".