Art. 7. - Ochrona dziedzictwa narodowego związanego z nazwami obiektów przestrzeni publicznej oraz pomnikami - Dz.U.2022.857 - OpenLEX

Art. 7. - Ochrona dziedzictwa narodowego związanego z nazwami obiektów przestrzeni publicznej oraz pomnikami

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.857

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 kwietnia 2022 r.
Art.  7. 

W ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2020 r. poz. 805 oraz z 2021 r. poz. 1676) w art. 25:

1)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji:

1) tworzą wszystkimi dostępnymi sposobami programy dla odbiorców za granicą w języku polskim;

2) rozpowszechniają wszystkimi dostępnymi sposobami programy dla odbiorców za granicą w języku polskim;

3) rozpowszechniają programy dla odbiorców za granicą w językach innych niż język polski oraz

4) mogą tworzyć programy dla odbiorców za granicą w językach innych niż język polski.";

2)
po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

"1b. Zadania jednostek publicznej radiofonii i telewizji, o których mowa w ust. 1 pkt 4 oraz ust. 1a, w zakresie tworzenia usług w językach innych niż język polski, mogą być realizowane przez podmioty trzecie na rzecz spółek, o których mowa w art. 26 ust. 2 i 3.";

3)
w ust. 4 skreśla się wyrazy ", w granicach określonych ustawą budżetową".