[Definicje] - Art. 2. - Ochrona dziedzictwa narodowego związanego z nazwami obiektów przestrzeni publicznej oraz pomnikami - Dz.U.2022.857 - OpenLEX

Art. 2. - [Definicje] - Ochrona dziedzictwa narodowego związanego z nazwami obiektów przestrzeni publicznej oraz pomnikami

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.857

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 kwietnia 2022 r.
Art.  2.  [Definicje]

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1)
obiekcie przestrzeni publicznej - oznacza to gminną lub powiatową jednostkę organizacyjną, wojewódzką samorządową jednostkę organizacyjną, jednostkę pomocniczą gminy, budowlę, obiekt, urządzenie użyteczności publicznej, w tym drogę, ulicę, most i plac;
2)
patronie - oznacza to nazwę obiektu przestrzeni publicznej odwołującą się do imienia, nazwiska, przydomku lub pseudonimu:
a)
historycznego władcy Państwa Polskiego lub księcia polskiego okresu rozbicia dzielnicowego,
b)
Ojca Niepodległości w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 866),
c)
innej osoby zasłużonej dla budowania i umacniania Państwa Polskiego, tożsamości Narodu Polskiego lub dla rozwoju społeczeństwa poprzez:
udział w walce o niepodległość lub ochronę granic Państwa Polskiego,
zaangażowanie w rozwój gospodarczy Państwa Polskiego lub
dorobek artystyczny, naukowy lub działalność społeczną,
d)
osoby ogłoszonej świętą lub błogosławioną przez Kościół Katolicki lub inny kościół chrześcijański;
3)
patronacie - oznacza to nazwę obiektu przestrzeni publicznej odwołującą się do:
a)
organizacji lub instytucji, w tym wojskowych i harcerskich jednostek organizacyjnych, które zasłużyły się w co najmniej jeden sposób, o którym mowa w pkt 2 lit. c,
b)
wydarzenia, przedmiotu, daty lub miejsca symbolicznie związanych z działalnością osób, o których mowa w pkt 2, lub z innych względów istotnych dla budowania i umacniania tożsamości Narodu Polskiego,
c)
grupy osób, w której skład wchodzą osoby, o których mowa w pkt 2;
4)
pomniku - oznacza to również kopce, obeliski, kolumny, rzeźby, posągi, popiersia, kamienie pamiątkowe, płyty i tablice pamiątkowe znajdujące się na nieruchomości stanowiącej własność lub będącej w posiadaniu jednostki samorządu terytorialnego, związku jednostek samorządu terytorialnego lub związku metropolitalnego.