[Nieważność uchwał dotyczących usunięcia pomnika niezgodnych z przepisem ustawy] - Art. 11. - Ochrona dziedzictwa narodowego... - Dz.U.2022.857 - OpenLEX

Art. 11. - [Nieważność uchwał dotyczących usunięcia pomnika niezgodnych z przepisem ustawy] - Ochrona dziedzictwa narodowego związanego z nazwami obiektów przestrzeni publicznej oraz pomnikami

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.857

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 kwietnia 2022 r.
Art.  11.  [Nieważność uchwał dotyczących usunięcia pomnika niezgodnych z przepisem ustawy]
1. 
Uchwały dotyczące usunięcia pomnika podjęte przez organ jednostki samorządu terytorialnego, związku jednostek samorządu terytorialnego albo związku metropolitalnego od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszej ustawy, które są niezgodne z przepisem art. 4 pkt 2 lub 3, są nieważne.
2. 
Przepisy art. 10 ust. 2-6 stosuje się odpowiednio.