Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.125

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 stycznia 2019 r.
Art.  1.  [Zakres regulacji]

Ustawa określa:

1) zasady i warunki ochrony danych osobowych przetwarzanych przez właściwe organy w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności;
2) prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane przez właściwe organy w celach, o których mowa w pkt 1, oraz środki ochrony prawnej przysługujące tym osobom;
3) sposób prowadzenia nadzoru nad ochroną danych osobowych przetwarzanych przez właściwe organy w celach, o których mowa w pkt 1, z wyłączeniem danych osobowych przetwarzanych przez prokuraturę i sądy;
4) zadania organu nadzorczego oraz formy i sposób ich wykonania;
5) obowiązki administratora i podmiotu przetwarzającego oraz inspektora ochrony danych i tryb jego wyznaczania;
6) sposób zabezpieczenia danych osobowych;
7) tryb współpracy z organami nadzorczymi w innych państwach Unii Europejskiej;
8) odpowiedzialność karną za naruszenie przepisów niniejszej ustawy.