Art. 4. - [Definicje legalne] - Ochrona danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1206 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 czerwca 2023 r.
Art.  4.  [Definicje legalne]

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1)
administratorze - rozumie się przez to właściwy organ, który samodzielnie lub wspólnie z innym właściwym organem lub właściwymi organami ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, podmiot wskazany przez ustawę jako administrator, jeżeli cele i sposoby przetwarzania danych osobowych są określone w ustawie, albo podmiot wskazany przez prawo Unii Europejskiej albo prawo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub podmiot wyznaczony zgodnie z kryteriami określonymi w prawie tego państwa;
2)
danych biometrycznych - rozumie się przez to dane osobowe dotyczące cech fizycznych, fizjologicznych lub behawioralnych osoby fizycznej oraz umożliwiające lub potwierdzające jednoznaczną identyfikację tej osoby, w tym wizerunek twarzy lub dane daktyloskopijne, które zostały uzyskane wskutek specjalnego przetwarzania technicznego;
3)
danych dotyczących zdrowia - rozumie się przez to dane osobowe dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego osoby fizycznej, w tym dane o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej, które ujawniają informacje o stanie jej zdrowia;
4)
danych genetycznych - rozumie się przez to dane osobowe dotyczące odziedziczonych lub nabytych cech genetycznych osoby fizycznej, które ujawniają niepowtarzalne informacje o fizjologii lub zdrowiu tej osoby i które zostały uzyskane w szczególności z analizy próbki biologicznej pochodzącej od tej osoby;
5)
danych osobowych - rozumie się przez to dane osobowe, o których mowa w art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.);
6)
naruszeniu ochrony danych osobowych - rozumie się przez to naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;
7)
odbiorcy - rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną, organ władzy publicznej, jednostkę organizacyjną lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, z wyłączeniem organów administracji publicznej, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a przetwarzanie tych danych jest zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie do ich celów przetwarzania;
8)
ograniczeniu przetwarzania - rozumie się przez to oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania;
9)
organie nadzorczym w innych państwach Unii Europejskiej - rozumie się przez to niezależny organ publiczny ustanowiony przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej, powołany dla ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem oraz ułatwiania swobodnego przepływu danych osobowych w Unii Europejskiej;
10)
organizacji międzynarodowej - rozumie się przez to organizację i organy jej podlegające działające na podstawie prawa międzynarodowego publicznego lub inny organ powołany w drodze umowy między co najmniej dwoma państwami lub na podstawie takiej umowy;
11)
państwie trzecim - rozumie się przez to państwo niebędące państwem członkowskim Unii Europejskiej i niestosujące przepisów dorobku Schengen;
12)
podmiocie przetwarzającym - rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną, organ władzy publicznej, jednostkę organizacyjną lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
13)
profilowaniu - rozumie się przez to dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, która polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;
14)
przetwarzaniu - rozumie się przez to operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
15)
pseudonimizacji - rozumie się przez to przetworzenie danych osobowych w taki sposób, aby nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;
16)
właściwym organie - rozumie się przez to organ władzy publicznej, jednostkę organizacyjną lub inny podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów do przetwarzania danych osobowych;
17)
zbiorze danych - rozumie się przez to uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie.