Art. 14. - [Przetwarzanie danych wrażliwych] - Ochrona danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1206 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 czerwca 2023 r.
Art.  14.  [Przetwarzanie danych wrażliwych]
1. 
Niedopuszczalne jest przetwarzanie danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe, etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne, światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzanie danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, danych dotyczących zdrowia, danych dotyczących seksualności i orientacji seksualnej osoby fizycznej, zwanych dalej "danymi wrażliwymi".
2. 
Dopuszcza się przetwarzanie danych wrażliwych, jeżeli:
1)
przepisy prawa zezwalają na ich przetwarzanie lub
2)
jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia lub interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby, lub
3)
dane takie zostały upublicznione przez osobę, której dotyczą.