Art. 1. - [Zakres regulacji] - Ochrona danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1206 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 czerwca 2023 r.
Art.  1.  [Zakres regulacji]

Ustawa określa:

1)
zasady i warunki ochrony danych osobowych przetwarzanych przez właściwe organy w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności;
2)
prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane przez właściwe organy w celach, o których mowa w pkt 1, oraz środki ochrony prawnej przysługujące tym osobom;
3)
sposób prowadzenia nadzoru nad ochroną danych osobowych przetwarzanych przez właściwe organy w celach, o których mowa w pkt 1, z wyłączeniem danych osobowych przetwarzanych przez prokuraturę i sądy;
4)
zadania organu nadzorczego oraz formy i sposób ich wykonania;
5)
obowiązki administratora i podmiotu przetwarzającego oraz inspektora ochrony danych i tryb jego wyznaczania;
6)
sposób zabezpieczenia danych osobowych;
7)
tryb współpracy z organami nadzorczymi w innych państwach Unii Europejskiej;
8)
odpowiedzialność karną za naruszenie przepisów niniejszej ustawy.