Art. 9. - [Organy i podmioty publiczne obowiązane do wyznaczenia inspektora ochrony danych] - Ochrona danych osobowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1781 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 września 2019 r.
Art.  9.  [Organy i podmioty publiczne obowiązane do wyznaczenia inspektora ochrony danych]

Przez organy i podmioty publiczne obowiązane do wyznaczenia inspektora, o których mowa w art. 37 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2016/679, rozumie się:

1)
jednostki sektora finansów publicznych;
2)
instytuty badawcze;
3)
Narodowy Bank Polski.