Art. 8. - [Obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych] - Ochrona danych osobowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1781 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 września 2019 r.
Art.  8.  [Obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych]

Administrator i podmiot przetwarzający są obowiązani do wyznaczenia inspektora ochrony danych, zwanego dalej "inspektorem", w przypadkach i na zasadach określonych w art. 37 rozporządzenia 2016/679.